Beheerders

Hoe participatie zorgt voor een goede samenwerking tussen de burgers en gemeente Vlaardingen

Lees hieronder hoe de gemeente Vlaardingen erin slaagt om burgers te betrekken bij
het pilot project – om op een gezonde wijze hemelwaterafvoer af te koppelen bij
buurtbewoners

Partner gezocht!
De gemeente Vlaardingen was op zoek naar een partner voor het nieuwe rioolreconstructieproject. Dit
keer ging het om de Indische Buurt, kwadrant 1. De gemeente wil graag huishoudens stimuleren om
hun hemelwaterafvoer af te koppelen. Waarom ze dit willen doen? Het is simpelweg beter voor het
milieu. Het afkoppelen van het hemelwaterafvoer zorgt er namelijk voor dat bij hevige regenval de
overstromingen van vuil rioolwater afnemen. Dat is een stuk beter voor de natuur, omdat het op deze
manier minder in aanraking komt met dit bevuilde rioolwater.

Participatiesamenleving het kan
De gemeente koos voor een benadering die past binnen de participatiesamenleving. Persoonlijke
betrokkenheid realiseren bij buurtbewoners. Deze aanpak is echter nog nooit eerder gedaan binnen
de gemeente. Het analyseren van de situatie en het verkennen van de mogelijkheden is nog nooit in
zo een verbondenheid gerealiseerd. Het is een gloednieuwe pilot met verschillende
projectdoelstellingen.

Gebiedsmanagers
Voor deze pilot heeft de gemeente samengewerkt met Gebiedsmanagers, onder de naam
Afkoppelcoach. Het belang van de afkoppeling wordt door middel van persoonlijke gesprekken met de
buurtbewoners ter sprake gebracht. Samen met de bewoners werd er per huishouden gekeken naar
de beste oplossing en zo werden zij geënthousiasmeerd om na te denken over maatregelen die zij
zelf zouden kunnen verrichtten.

Onderzoek en haalbaarheid
Voordat de buurtbewoners werden benaderd, werd eerst een onderzoek verricht. In dit onderzoek
werd het plangebied bekeken, het karakter onderzocht en de haalbaarheid gecheckt. Voor de gemeente heeft Gebiedsmanagers een buurtanalyse verricht waarbij een investeringsanalyse werd gemaakt van de te verwachten opbrengst. Opbrengt in deze zin betekent de afkoppelbaarheid van de
individuelen percelen. Daarnaast geeft deze analyse een doorrekening van de totale afkoppelkosten in het project en wordt deze afgezet tegen de financiële projectreservering en duurzaamheidsbaten.

 

Helder communicatietraject
Hierna startte een helder communicatietraject. Hierbij vonden er gesprekken plaats tussen bewoners
en afkoppelcoaches om de problemen en doelstellingen over te brengen. In deze gesprekken vond
een heldere en logische vertaling plaats van de technische opgave. Samen met een hovenier bespraken Gebiedsmanagers de verschillende mogelijkheden om de private grond te verduurzamen.
Met beeld- en videomateriaal wordt de bewoner geïnformeerd, gestimuleerd en geactiveerd om zelf
een bijdrage te doen op hun eigen terrein.

Hoe creëer je een gezonde betrokkenheid
Met deze proceswijze verwachten we een gezonde betrokkenheid van de buurt te creëren. Mocht het
pilot project succesvol zijn, hetgeen dat we toetsen door middel van een uitgebreide evaluatie, dan
kan deze methode van persoonlijke benadering voor de overige kwadranten in de Indische Buurt
eveneens worden toegepast.

Filosofie van Gebiedsmanagers
Deze vraag sluit naadloos aan bij de filosofie van Gebiedsmanagers: Het zorgvuldig inrichten van een
gezonde leefomgeving is – met aandacht voor alle betrokkenen – van ongekend belang. De veranderende samenleving werd tijdens dit project zichtbaar. Mensen kunnen en willen zichzelf beter
organiseren. De overheid beweegt duidelijk mee in deze ‘bottom-up’ trend, door het geleidelijk introduceren van de participatiesamenleving.

Juiste benadering en resultaat

Ook sluit deze benadering goed aan op het afkoppeltraject van particuliere riolering bij het (te

realiseren) gescheiden rioolstelsel in de openbare ruimte. De omgeving wordt hierbij ook betrokken bij
de planvorming via een participatieproces. Zij ontvangen informatie over de duurzaamheidsambities
van de gemeente en de maatregelen die hierbij horen. De gemeente gaat het dialoog aan met de buurtbewoners en daarmee is de eerste belangrijkste stap gezet. 

Ga jij mee met ons op de volgende reis? 

Neem contact op met Cyril Parchomov | Projectleider/Omgevingsmanager | cyril.parchomov@gebiedsmanagers.nl | Tel. 0651392394

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drie manieren om grote kansen voor klimaatadaptatie te ontdekken!

In 2050 dient Nederland klimaatbestendig en water robuust te zijn. Dat is een hele opgave, maar er liggen gelukkig genoeg kansen! Om deze kansen inzichtelijk en begrijpelijk te maken hebben wij drie simpele analyses opgezet. Zo kunnen we nieuwe kansen ontdekken voor klimaatadaptatie en anticiperen op belangrijke ontwikkelingen voor de aankomende jaren.

Laten we direct beginnen met de eerste analyse!

Analyse 1: Adaptatie hittestress op kwetsbare locaties:

In deze analyse worden risicogebieden in de wijk uitgelicht op hittestress. Hittestress is de vastgehouden hitte in een stad, omdat de warmte (door bijvoorbeeld gebouwen, veel uitstoot en airco’s) niet weg kan. In de analyse worden verschillende visualisaties gebruikt om probleemlocaties te achterhalen. Dit is van groot belang bij locaties zoals scholen, ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Als het daar te warm wordt is dat niet alleen schadelijk voor het milieu, maar ook voor de mensen! Daarom is het belangrijk om deze hittestress efficiënt te bestrijden. Met onze GIS-analyse tools krijg je duidelijk inzicht in de hittestress en hoe je deze zou kunnen verhelpen.

 Analyse 2: Natuurvriendelijke oevers

In Nederland neemt de biodiversiteit flink af. Dit komt door de manier waarop wij het land inrichten en beheren. In stedelijk en landelijk gebied komt er steeds minder flora en fauna voor. Echter, wordt de behoefte om de biodiversiteit te verbeteren steeds groter. Het transformeren van oevers kan hier enorm aan bijdragen. Door het natuurvriendelijk maken van oevers komt er ruimte voor een diversiteit aan planten en dieren, waardoor de biodiversiteit in rap tempo toeneemt! Om te onderzoeken of wij een oever natuurvriendelijk kunnen transformeren, doen wij door middel van een GIS-analyse tool een uitgebreide scan. Zo krijg je snel inzicht in welke oevers geschikt kunnen zijn om natuurvriendelijk in te richten en hoe je dit kunt doen.

Analyse 3: Groen parkeren

Parkeren is een enorme belasting voor het milieu. De samenkomst van auto’s en de stroomvoorzieningen zijn slechts enkele factoren die meespelen. Daarom is het van belang om parkeren groen te maken. In deze analyse gaan wij alle parkeerplaatsen in een wijk bekijken en ontdekken wij de kansen voor groen parkeren. Het succesvol maken en houden van groen parkeren is van een aantal factoren afhankelijk: de ligging van de kabels, de schaduwval, de hoeveelheid gebruik van de parkeerplaats, etc. Deze cruciale factoren nemen wij allemaal mee in onze analyse. Zo krijg je per parkeerblok specifiek advies over de vergroeningsmogelijkheden. De uitkomsten worden overzichtelijk gepresenteerd in een aantrekkelijke GIS kaart en vervolgens opgenomen in een online viewer zodat deze gegevens voor iedere betrokkene inzichtelijk zijn.

Benieuwd hoe jij klimaatadaptatie kan doorvoeren in jouw omgeving?
Neem dan direct contact op met:

Maarten de Hoog | maarten.de.hoog@gebiedsmanagers.nl | Tel. 06 23939319

Hoe het Gebiedsportaal uw project overzichtelijk houdt en tot een succesvol einde brengt

Bij een complexe ontwikkeling is overzicht cruciaal voor het succes van het project. De verschillende partijen, alle belanghebbenden en de overlappende planningen moeten allemaal goed gestroomlijnd zijn om het project tot een succesvol einde te brengen.

Neem bijvoorbeeld de woonwijk Nieuw Kralingen in Rotterdam. Een mooi voorbeeld waar de complexiteit duidelijk wordt. Hier wordt een woonwijk gebouwd op een oude locatie van een school, gemeentewerf en een aantal verenigingen. Er komt veel bij kijken om de bestaande bouw te transformeren naar een hele nieuwe woonwijk. Er moet rekening gehouden worden met riolering en efficiënte bouwlogistiek, maar ook bijvoorbeeld de voorbelasting en het kappen van bomen. Deze verschillende componenten hebben verschillende belanghebbenden met ieder eigen wensen, eisen en planningen.

Kortom: complexe ontwikkeling is een flinke puzzel. Met ons Gebiedsportaal lossen wij deze puzzel gemakkelijk voor jou op.  Deze tool maakt de planning van verschillende  partijen visueel en  overzichtelijk. Zo wordt het direct duidelijk waar mogelijke conflicten liggen.

Hoe werkt het? In het  Gebiedsportaal worden MS project planningen ingeladen in het GIS systeem en vervolgens overzichtelijk weergegeven. Het resultaat? Een interactieve kaart die op elk moment aangeeft wat, waar en wanneer gebeurt. Dit ziet er zo uit:

Indicatieve weergave van een concept draaiboek.
Wil jij ook overzicht behouden voor jouw projecten en deze tot een succesvol einde brengen?
Het Gebiedsportaal is makkelijk implementeerbaar binnen al uw projecten!

Maak direct een vrijblijvende afspraak met ons en ontdek de mogelijkheden

Samen met bewoners vormgeven van buitenruimte in Leidschendam- Voorburg

Onze participatieve aanpak (zie voor meer informatie hieronder) wordt gezien en gedragen bij een groeiend aantal opdrachtgevers. Zo ook de gemeente Leidschendam- Voorburg. Gebiedsmanagers begeleidt en adviseert deze gemeente tijdens het publieksparticipatietraject bij 2 projecten: “Strabolaan en omgeving” in Voorburg en “Prinsenhof- Laag” in Leidschendam. Deze wijken worden gekenmerkt als suburbane wijken met diverse woningtypologieën en enkele voorzieningen. In beide projectgebieden wordt de riolering vervangen (van gemengd naar gescheiden incl. afkoppelen woningen) en de openbare ruimte gereconstrueerd. Hierbij zijn kleine aanpassingen in de inrichting van de openbare ruimte mogelijk. Deze aanpassingen worden bepaald op basis van de uitkomsten van een te doorlopen publieksparticipatietraject met de bewoners en gebruikers van de plangebieden.  

Advisering in publieksparticipatie 

Met behulp van een enquêtetool kunnen we laagdrempelig en transparant inzicht verkrijgen in de kansen en wensen op uiteenlopende thema’s van de gebruikers in de openbare ruimte. Normaliter gebruikt  Gebiedsmanagers’ haar eigen Digitale Enquêtetool, maar nu kregen wij de kans om ook ervaring op te doen met de officiële gemeentelijke App. Daarbij adviseren wij de gemeente hoe de enquête opgetuigd en op welke wijze deze uitgezet kan worden. 

Participatie in het tijdperk van ‘Social Distance’                                                                                                                       

Juist in deze rare tijd en inachtneming van  ‘social distance’  kan met hulp van de Digitale Enquêtetool de benodigde participatie in projecten opgepakt worden! Benieuwd naar onze aanpak?  Lees hier het volledige artikel

Wijkanalyse 

In onze participatieve aanpak maken wij een wijkanalyse. In eerste instantie nemen we ter algemene beeldvorming voor kaders en uitgangspunten interviews af met personen die veel kennis hebben van het gebied of het beleid (Wijkmanagers, beheercoördinatoren, duurzaamheidsadvideurs, etc.). Daarnaast maken we een demografische en sociaal- economische inventarisatie en analyse van de stand van zaken in de projectgebieden. Dit vormt een belangrijk startpunt van het participatietraject, aangezien met een wijkanalyse inzicht wordt verkregen waar, met wie en op basis waarvan wordt geparticipeerd. Het beschrijft de karakteristieken van het plangebied, zowel op fysiek als sociaal gebied. 

Met deze analyse wordt zo goed mogelijk inzicht verkregen in de structuren van de wijk en hoe de buitenruimte (niet) wordt gebruikt. Het doel is om hieruit zo goed mogelijk de thema’s, (duurzaamheids)kansen, issues, etc. te destilleren die kunnen worden meegenomen in de enquête. Voor project Strabolaan e.o. is de wijkanalyse inmiddels afgerond. Op basis daarvan zijn enquêtevragen opgesteld en afgestemd met de gemeente. De enquête is na een 1e bewonersavond een maand online gezet. 

 

Constaterings- en kansenkaart 

Met de responsdata van de enquête is een memo met de analyse van de respons met constateringskaart opgesteld. Deze worden samen met de opdrachtgever doorgenomen en omgezet in een kansenkaart voor de aanpassingen in de openbare ruimte. Deze wordt vervolgens gedeeld en toegelicht met de bewoners tijdens een 2e bewonersavond. De kaarten zijn voor de gebruikers inzichtelijk en begrijpelijk en vormt een prima transparant communicatiemiddel wat er met de input wordt gedaan en hoe dit vervolgens een plek krijgt in een inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Hiermee behouden we draagvlak tijdens het publieksparticipatieproces en is het project maatschappelijk robuust (sociaal draagvlak)! 

Gebiedsmanagers’ participatieve aanpak 

Wij hebben de overtuiging dat een openbare ruimte niet alleen technisch moet ‘werken’, maar ook veilig en plezierig moet zijn om in te verblijven. De openbare ruimte is dé plek waar sociale contacten worden opgedaan; hier komt men in beweging, hier kun je elkaar ontmoeten, hier leven we samen. Als de drager van een gezonde leefomgeving is het zorgvuldig inrichten van de openbare ruimte – met aandacht voor alle stakeholders en rekening houdend met hun belangen en waarden – van groot belang. Bij het waarmaken van deze ambitie zien wij dat de samenleving om ons heen verandert. Mensen kunnen en willen zichzelf beter organiseren, onder andere door betere informatie- en communicatiemogelijkheden die het internet biedt. De overheid beweegt duidelijk mee in deze ‘bottom-up’ trend, door het geleidelijk introduceren van de participatiesamenleving. Dit doet zij onder andere met instrumenten als de (toekomstige) Omgevingswet.  

Maak gebruik van de kennis van de gebruiker 

Deze bottom-up trend vraagt om een omslag in denken en doen, ook voor partijen in de GWW-sector en ruimtelijk ordenaars, zowel in de private als publieke sector. Deze trend vertaalt zich in het projectproces naar een toegenomen nut en noodzaak van participatie. Noodzaak vanwege de onvermijdelijke ‘bottom-up’ trend, nut vanwege de evidente meerwaarde van participatie voor een breed gedragen, soepel verlopend project met een duurzaam resultaat. Kortom: kennis hebben van de gebruiker van een gebied en deze een rol geven bij de inrichting van de buitenruimte is in onze ogen onmisbaar voor een project met een succesvolle participatieve aanpak. 

Advies en Engineering

Voorafgaand op de uitwerking van het uitvoeringscontract moet ons inziens altijd de vraag gesteld worden of de basisinformatie op orde is. Voor elk type contract dient de basisinformatie op orde te zijn. Hierbij zoeken wij het evenwicht tussen ‘het bieden van extra informatie’ versus ‘het voorkomen van onnodig hoge onderzoekskosten’.  Een goede risico-analyse per project geeft helderheid of er bv. Wel/niet noodzaak is tot extra geotechnisch onderzoek. Onze ervaring wijst uit dat vrijwel alle ‘meerwerkkosten’ te wijten zijn aan gebrekkige voorinformatie. Door onze GIS-portalen (en daarmee het makkelijk ontsluiten van beschikbare informatie) willen wij voorkomen dat onnodig extra kosten gemaakt worden in het aanreiken van deze basisinformatie.

Lees verder

Daarnaast bieden wij u een stuk unieke expertise door uw gemeentelijk Handboek / Programma van Eisen op gestructureerde manier inzichtelijk te maken, maar vooral te kunnen bijhouden. Hiermee verkrijgt u uw Handboek Online en kan elke projectbetrokkene kennis nemen van uw gemeentelijke richtlijnen, procedures en voorschriften. Door vervolgens per project hiervan een projectspeficieke set te maken ontstaat ‘als vanzelf’ de kaders voor het uitvoeringscontract. Lees hier meer toelichting op ons Handboek Online.

Afhankelijk van risico’s en benodigde vergunningen maken wij een inschatting op welke wijze er aanvullende projectadvisering noodzakelijk is. Een voorontwerp riolering kan bv. ook bij Design&Construct veel meerwaarde geven door inschrijvers alvast een oplossingsrichting mee te geven. Hierbij is onze ervaring dat ‘regisserende overheid’ nog wel eens verward wordt met ‘vooral niets doen’ en daarbij risico-reductie onvoldoende serieus te nemen.

Uiteindelijk zijn wij graag bereid om elk type uitvoeringscontract voor u uit te werken. Wij kennen het volledige spectrum aan RAW-bestekken, prestatiebestekken, kwaliteitsbestekken, E&C, D&C etc. Ondersteuning is mogelijk zowel in de voorbereidingsfase maar natuurlijk ook in de uitvoeringsfase. Wij beschikken over een uitgebreid instrumentarium om bv. de Systeemgerichte Contractbeheersing efficient op te tuigen, en waar mogelijk de gemeentelijk medewerkers hierin mee te nemen.

Referentie projecten

Papendrecht, E&C/UAV-GC Herinrichting openbare ruimte obv. meervoudig onderhands (incl. klimaatadaptatie, participatie etc.)

 

 

 

 

 

 

 


 

Contractadvisering en -beheersing

De Gids Proportionaliteit en de nieuwe Aanbestedingswet kennen voor ons geen geheimen. Gebiedsmanagers beschikt over gedegen juridische expertise om zo het inkooptraject professioneel op te zetten. Dagelijkse paktijkkennis met Tenderned maakt het mogelijk dat wij op een efficiënte manier de aanbestedingsprocedure kunnen invullen.

Daaraan voorafgaand natuurlijk een duidelijk inkoopplan, waarbij wij u adviseren over de beoogde aanbestedingsvorm. Hierbij lettend op uw aanbestedingsbeleid, projectgrootte, de mate van specialisatie en het goed kunnen benoemen van evt. uitsluitings- en gunningscriteria.

Lees verder

De actieve toepassing van een Building Information Managementsysteem (BIM), juist bij projecten in bestaand stedelijk gebied, wordt steeds meer gemeengoed. Gebiedsmanagers beschikt over actuele kennis om bij herinrichtingsprojecten vanaf de eerste stappen bij projectuitwerking de voordelen van BIM zichtbaar te maken. Door juist in het begin van het project beschikbare informatie goed te ontsluiten, kan een start gemaakt worden met een goede risico-analyse. Onze ervaring is dat veel faal- en projectbeheersingskosten ontstaan zijn door gebrek aan actuele informatie, danwel relatief veel geld en moeite gestoken moet worden in het delen van informatie .

Gebiedsmanagers kan ook voor uw projecten een Gebiedsportaal opzetten en waar nodig essentiële informatie verzamelen en toevoegen. Belangrijk onderdeel betreft hierbij de afspraken en informatie van diverse stakeholders. U moet hierbij denken aan het vastleggen van afspraken met bijvoorbeeld de bewoners, de corporatie etc.

Juist in deze fasen kunnen hier de juiste beslissingen genomen worden in hoeverre niet puur civieltechnische doelstellingen meegenomen kunnen worden. Denk hierbij aan de mate van gewenste zelfwerkzaamheid, SROI-doelstellingen, algemene verbetering woongenot etc.

Wij zijn gewend de projectdoelstellingen en hieruit voortvloeiende eisen van opdrachtgever en stakeholders helder vast te leggen. Wij gebruiken hiervoor een unieke zelf ontwikkelde template in Relatics. Tijdens de uitwerking van het project blijven alle projectbetrokkenen geïnformeerd over de actle status van alle uitgangspunten, randvoorwaarden en eisen.

Het gegevensportaal , duidelijk geformuleerde projectdoelstellingen en vraagspecificatie (op basis van onze template) geven hiermee een vliegende start voor een efficiënte aanbesteding.

Naast het opstellen van de aanbestedingsleidraad is Gebiedsmanagers deskundig in het beoordelen van de inschrijvingen voor de civieltechnische kant van uw projecten. Wij kunnen voor u het gunningsadvies opstellen, hierbij oog hebben voor de juridische kaders rondom het proces van aanbesteden.

Vooral bij Design & Construct kunnen wij u adviseren over een efficiente noodzaak en invulling van de benodigde monitoring van de opdrachtnemer (SCB, systeemgerichte contractbeheersing). Op een doelmatige wijze weten wij invulling te geven aan deze noodzakelijke activiteit om te zorgen dat de opdrachtnemer op juiste wijze invulling geeft aan de uitwerking van zijn contract. Het proces is hierbij geen doel op zich.

Specifieke component betreft hierbij de gewenste pro-activiteit van de opdrachtnemer richting de stakeholders. Op welke wijze dient de opdrachtnemer met bewoners overleg te voeren over zijn gewenste uitvoeringstechniek, zijn fasering en de mate van overlast.

Gebiedsmanagers beschikt over jarenlange ervaring om juist dit niet-civieltechnische onderdeel goed mee te nemen in het op te stellen uitvoeringscontract en correct te beoordelen in de selectiefase en hierbij kwaliteit van inschrijvingen op juiste manier te beoordelen.

Referentie projecten

Krimpen aan den IJssel, marktconsultatie herinrichting aanlanding / kruispunt Algerabrug

 

 

 

 

 

 


 

Project- en Procesmanagement

De projectmanagers en projectleiders van Gebiedsmanagers hebben expertise hoe te komen tot efficiënte invulling van de onderhouds- en reconstructiemaatregelen. Onze meerwaarde leveren wij door op slimme wijze (nieuwe) beleidskaders in te passen in uw beheerprojecten (bv. klimaatadaptatie). Wij zijn graag bereid u te adviseren en te helpen bij de vertaling van de meerjarenbegroting/jaarprogramma naar een efficiënte contractering van werken. De laatste jaren is duidelijk geworden dat vele beheerwegen naar Rome mogelijk zijn. Hebben wij het bijvoorbeeld over een uniek project, een meerjaren(onderhouds)programma per discipline en/of een geïntegreerd contract per wijk? Er zijn vele smaken en vervolgens is er ook nog de zoektocht naar de meest logische aanbestedingsvorm voor ‘het project’.

Hierbij zijn wij ons ervan bewust dat elke klant anders is. Er zit bijvoorbeeld een substantieel verschil tussen ‘een regisserende gemeente’ en een gemeente die werkt met een eigen ingenieursbureau. De eigen inzet van gemeente, maar ook de bijdrage van Gebiedsmanagers en zeker ook van de beoogde opdrachtnemer zal wezenlijk verschillen. Wij willen hier bij uitwerking van onze opdrachten zeker bij stilstaan.

Bekijk diensten

In nauwe samenwerking met de beheerafdeling geven wij een betrouwbare doorkijk op de civieltechnische kanten van uw beheerproject. Dat kunnen wij doen op inhuurbasis / gedelegeerd opdrachtgever of als ondersteunend civieltechnisch bureau. Specifieke adviesdiensten en -producten zijn:

  • Het opstellen een projectplan voor een integrale herinrichting. Hiermee worden de ambities en uitgangspunten vanuit elke beheerder op elkaar afgestemd. Gebruikelijk is om juist nog voor de start van de planuitwerking de gebruiker/bewoners op basis van een actief participatieproces te betrekken.
  • Vanuit de rioleringshoek is momenteel sprake van een zoektocht naar een optimale projectinvulling waarbij klimaatadaptatie (grotere piekbuien/hittestress e.d.), bewonersparticipatie (voor bv. Het wel/niet afkoppelen met bewoners) een steeds grotere rol
  • Gebiedsmanagers kunnen juist voor dit type projecten putten uit diverse voorbeeldprojecten.
  • Het pragmatisch toepassen van duurzaamheids- en MVO/SROI-aspecten in de beheerprojecten. Hierbij zoeken wij het evenwicht tussen toepassing van ambitieuze kaders vs. concrete voorschriften in uw uitvoeringscontract. Opdrachtnemers zijn gebaat bij (uniformiteit van) concrete ambities, maar straffeloos toepassen van allerlei regeltjes kan uiteindelijk belemmerend werken.
  • Het coördineren en integraal afstemmen van de benodigde onderzoeken (wel/niet een voorontwerp riolering, milieukundig onderzoek, archeologie, explosieven, flora/fauna). Heldere analyse van mogelijke risico’s op uw beheerprojecten.
  • Verkenning van civieltechnische aspecten op de betaalbaarheid van het plan. In hoeverre zijn de beheerbudgetten toereikend? Maakt een integraal plan ‘werk met werk’ mogelijk? Is er daarmee ruimte voor extra ambities? Gebiedsmanagers beschikt over gedegen kennis van de SSK-methodiek en biedt daarmee ook houvast voor budgetteren van de niet-civieltechnische kostencomponenten (bv. SROI / participatie / leefbaarheid) bij herinrichtingen.
  • Opstellen inkoopplannen voor verdere uitwerking van civieltechnische projecten. Mede op basis van actuele kennis van de Aanbestedingswet en aanbestedingsprocedures, heldere analyse van de voor- en nadelen van de verschillende contractvormen geven wij u duidelijk advies hoe verder invulling te geven aan uw beheerproject.