Inkoopplan & contractkeuze (o.a. BVP)

De Gids Proportionaliteit en de nieuwe Aanbestedingswet kennen  voor ons geen geheimen. Gebiedsmanagers beschikt over gedegen juridische expertise om zo het inkooptraject professioneel op te zetten. Dagelijkse paktijkkennis met Tenderned maakt het mogelijk dat wij op een efficiënte manier de aanbestedingsprocedure kunnen invullen.

Lees verder

Daaraan voorafgaand natuurlijk een duidelijk inkoopplan, waarbij wij u adviseren over de beoogde aanbestedingsvorm. Hierbij lettend op gemeentelijk aanbestedingsbeleid, projectgrootte, de mate van specialisatie en het goed kunnen benoemen van evt. uitsluitings- en gunningscriteria.

Wij hebben gekwalificeerd personeel in huis om bijvoorbeeld ook de mogelijkheid van een Best Value Project (prestatieinkoop) te overwegen. Dagelijkse paktijkkennis met Tenderned maakt het mogelijk dat wij op een efficiënte manier de aanbestedingsprocedure kunnen invullen.

De actieve toepassing van een Building Information Managementsysteem (BIM), juist in de initiatieffase, wordt steeds meer gemeengoed. Gebiedsmanagers beschikt over actuele kennis om bij opdrachtgevers vanaf de eerste stappen bij gebiedsontwikkeling / projectuitwerking de voordelen van BIM zichtbaar te maken. Door juist in het begin van het project beschikbare informatie goed te ontsluiten, kan een start gemaakt worden met een goede risico-analyse. Onze ervaring is dat veel faal- en projectbeheersingskosten ontstaan zijn door gebrek aan actuele informatie, danwel relatief veel geld en moeite gestoken moet worden in het delen van informatie .

Gebiedsmanagers kan ook voor uw projecten een Gebiedsportaal opzetten en waar nodig essentiële informatie verzamelen en toe te voegen. Hierbij zijn alle projectbetrokkenen snel en efficiënt geïnformeerd en aangehaakt. Ook is met de huidige middelen zeer snel een visualisatie van het project mogelijk te maken, maaren kan bijvoorbeeld een 3D -analyse goed inzichtelijk te maken in hoeverre optimalisatie in de grondbalans mogelijk is. Juist in het voortraject kunnen hier de juiste beslissingen genomen worden in bijvoorbeeld wel/niet versnellen en kunnen kostenoptimalisaties gevonden worden.

Wij zijn gewend de projectdoelstellingen en hieruit voortvloeiende eisen van opdrachtgever en stakeholders helder vast te leggen. Wij gebruiken hiervoor een unieke zelf ontwikkelde template in Relatics. Tijdens de uitwerking van het project blijven alle projectbetrokkenen geïnformeerd over de actuele status van alle uitgangspunten, randvoorwaarden en eisen.

Het gegevensportaal , duidelijk geformuleerde projectdoelstellingen en vraagspecificatie (op basis van onze template) geven een vliegende start voor een efficiënte uitwerking van uw (deel)project.

Gebiedsmanagers is deskundig in het beoordelen van de inschrijvingen voor de civieltechnische kant van uw projecten. Wij kunnen voor u het gunningsadvies opstellen, hierbij oog hebben voor de juridische kaders rondom het proces van aanbesteden.

Vooral bij Design & Construct kunnen wij u adviseren over een efficiënte noodzaak en invulling van de benodigde monitoring van de opdrachtnemer (SCB, systeemgerichte contractbeheersing). Op een doelmatige wijze weten wij invulling te geven aan deze noodzakelijke activiteit om te zorgen dat de opdrachtnemer op juiste wijze invulling geeft aan de uitwerking van zijn contract.

Bij RAW-contracten kunnen wij gemandateerd worden voor het directie en toezicht. Wij beschikken over ervaren directievoerders.

Specifieke component betreft een succesvolle oplevering naar de eigenaar/beheerder. Er is weliswaar formeel een contract afgesloten tussen initiatiefnemer en opdrachtnemer, maar één van de belangrijkste doelstellingen blijft een succesvolle overdracht naar gemeente als uiteindelijk beheerder. Gebiedsmanagers beschikt over jarenlange ervaring om dit lastige onderdeel aan het eind van het proces tot een succes te maken.

Referentie projecten

TU Delft inrichting A13-Zone Technopolis

TU Delft, projectbeheersing Green Village

Lely Industries, projectbeheersing Fietsbrug Weverskade

Wilgenrijk, BVP Geluidswal

Wilgenrijk, BVP Cornelis van der Lelylaan