De Gids Proportionaliteit en de nieuwe Aanbestedingswet kennen voor ons geen geheimen. Gebiedsmanagers beschikt over gedegen juridische expertise om zo het inkooptraject professioneel op te zetten. Dagelijkse paktijkkennis met Tenderned maakt het mogelijk dat wij op een efficiënte manier de aanbestedingsprocedure kunnen invullen.

Daaraan voorafgaand natuurlijk een duidelijk inkoopplan, waarbij wij u adviseren over de beoogde aanbestedingsvorm. Hierbij lettend op uw aanbestedingsbeleid, projectgrootte, de mate van specialisatie en het goed kunnen benoemen van evt. uitsluitings- en gunningscriteria.

Lees verder

De actieve toepassing van een Building Information Managementsysteem (BIM), juist bij projecten in bestaand stedelijk gebied, wordt steeds meer gemeengoed. Gebiedsmanagers beschikt over actuele kennis om bij herinrichtingsprojecten vanaf de eerste stappen bij projectuitwerking de voordelen van BIM zichtbaar te maken. Door juist in het begin van het project beschikbare informatie goed te ontsluiten, kan een start gemaakt worden met een goede risico-analyse. Onze ervaring is dat veel faal- en projectbeheersingskosten ontstaan zijn door gebrek aan actuele informatie, danwel relatief veel geld en moeite gestoken moet worden in het delen van informatie .

Gebiedsmanagers kan ook voor uw projecten een Gebiedsportaal opzetten en waar nodig essentiële informatie verzamelen en toevoegen. Belangrijk onderdeel betreft hierbij de afspraken en informatie van diverse stakeholders. U moet hierbij denken aan het vastleggen van afspraken met bijvoorbeeld de bewoners, de corporatie etc.

Juist in deze fasen kunnen hier de juiste beslissingen genomen worden in hoeverre niet puur civieltechnische doelstellingen meegenomen kunnen worden. Denk hierbij aan de mate van gewenste zelfwerkzaamheid, SROI-doelstellingen, algemene verbetering woongenot etc.

Wij zijn gewend de projectdoelstellingen en hieruit voortvloeiende eisen van opdrachtgever en stakeholders helder vast te leggen. Wij gebruiken hiervoor een unieke zelf ontwikkelde template in Relatics. Tijdens de uitwerking van het project blijven alle projectbetrokkenen geïnformeerd over de actle status van alle uitgangspunten, randvoorwaarden en eisen.

Het gegevensportaal , duidelijk geformuleerde projectdoelstellingen en vraagspecificatie (op basis van onze template) geven hiermee een vliegende start voor een efficiënte aanbesteding.

Naast het opstellen van de aanbestedingsleidraad is Gebiedsmanagers deskundig in het beoordelen van de inschrijvingen voor de civieltechnische kant van uw projecten. Wij kunnen voor u het gunningsadvies opstellen, hierbij oog hebben voor de juridische kaders rondom het proces van aanbesteden.

Vooral bij Design & Construct kunnen wij u adviseren over een efficiente noodzaak en invulling van de benodigde monitoring van de opdrachtnemer (SCB, systeemgerichte contractbeheersing). Op een doelmatige wijze weten wij invulling te geven aan deze noodzakelijke activiteit om te zorgen dat de opdrachtnemer op juiste wijze invulling geeft aan de uitwerking van zijn contract. Het proces is hierbij geen doel op zich.

Specifieke component betreft hierbij de gewenste pro-activiteit van de opdrachtnemer richting de stakeholders. Op welke wijze dient de opdrachtnemer met bewoners overleg te voeren over zijn gewenste uitvoeringstechniek, zijn fasering en de mate van overlast.

Gebiedsmanagers beschikt over jarenlange ervaring om juist dit niet-civieltechnische onderdeel goed mee te nemen in het op te stellen uitvoeringscontract en correct te beoordelen in de selectiefase en hierbij kwaliteit van inschrijvingen op juiste manier te beoordelen.

Referentie projecten

Krimpen aan den IJssel, marktconsultatie herinrichting aanlanding / kruispunt Algerabrug