Nederland staat dit jaar in het teken van het coronavirus waarbij ook onze sector wordt overschaduwd door de gevolgen van deze crisis. Daarbij zijn collectieve creativiteit en flexibiliteit nodig in het zoeken naar nieuwe manieren van samenwerken, processen inrichten en projecten uitvoeren. Dit zal de komende maanden, en misschien wel jaren, onderdeel zijn van ons werk.   

De huidige Coronamaatregelen dwingen ons om participatietrajecten anders in te richten. Door de digitale middelen die Gebiedsmanagers heeft ontwikkeld en toepast zijn wij in staat om op eenvoudige wijze mee te bewegen in deze nieuwe werkelijkheid. Onze participatieve aanpak wordt volledig digitaal in de praktijk gebracht. Hiermee wordt een efficiënt proces doorlopen, zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de projectopgave. Met draagvlak en een robuust project als resultaat. 

 

In de follow-up van de webinar-reeks “Participatie in tijden van social distance” hebben we de kans gekregen om onze volledig digitale participatieve aanpak in de praktijk te brengen voor de gemeente Tilburg, bij het project herinrichting Beneluxlaan e.o. Deze kans pakken wij uiteraard met beide handen aan!  

De herinrichting betreft een groot onderhoudsproject waarbij bestaande verharding, riolering, openbare verlichting en groen wordt aangepakt. Na uitvoering moet de Beneluxlaan klimaatadaptief zijn ingericht. Eén van de doelen in het project is om het rioleringsstelsel aan te sluiten op de Blauwe Ader. Regenwater moet in de komende 15 jaar via 5 nieuwe ondergrondse stelsels uit de binnenstad getransporteerd worden, bij gebrek aan fysieke bovengrondse ruimte en oppervlaktewater. De Blauwe Ader vormt en functioneert als het ware als een gracht onder de stad die ervoor moet zorgen dat er in risicogebieden geen water meer op straat staat na een hevige regenbui. 

Er is in de voorbereiding een voorlopig ontwerp opgesteld. De gemeente heeft Gebiedsmanagers gevraagd de communicatie naar de buurt toe op te tuigen en het digitale participatietraject te begeleiden. Na een buurtanalyse met o.a. interviews met de wijkmanager en beheerder riool & water zijn de inhoudelijke aandachtspunten, uitgangspunten en kaders van het project scherp gesteld en het mandaat van de omgeving bepaald. In nauwe samenwerking met de gemeente is de Gebiedsmanagers Digitale Geo-Enquête ingericht, waarbij via de thema’s klimaatadaptatie en groen bewustwording en mogelijke maatregelen worden voorgelegd die bijdragen aan een groene en klimaatadaptieve inrichting. De omgeving kan met name op groenbeeld en functiegebruik meedenken, waarbij de keuze wordt voorgelegd aan de hand van enkele referentiebeelden.  

 

Aangezien er geen fysieke bewonersavond mogelijk is, hebben we gekozen om middels videohet project, de betrokken professionals en het participatieproces te introduceren. Daarbij hebben we een animatiefilm met voice-over en ondertiteling gebruikt als vervanging van een presentatie tijdens een bewonersavond. In samenwerking met de afdeling communicatie hebben we een heldere projectwebsite opgetuigd waarop de omgeving wordt uitgenodigd deel te nemen aan de enquête. In een bewonersbrief is het project toegelicht en zijn inloggegevens voor de enquête toegezonden. Inmiddels wordt de digitale enquête met nu al bijna 100 respondenten enthousiast door de omgeving ingevuld 

Van de bevindingen maken wij een heldere analyse die we visualiseren in bevindingenkaart. Aan de hand van de analyse wordt samen met de gemeente bekeken welke bevindingen als kans meegenomen kunnen worden in het ontwerp. Hiervan maken we een kansenkaart die we gaan toelichten in een presentatievideo waar de mogelijkheid bestaat om op te reageren door bewonersDoor onze laagdrempelige digitale aanpak wordt samen met bewoners toegewerkt naar een definitief ontwerp, waarbij traditioneel fysieke bijeenkomsten succesvol worden vervangen.