Initiatiefnemers

Advies en Engineering

Uitvoeringscontract (RAW/D&C/BVP)

Op basis van bv. een inkoopplan zijn wij wij graag bereid om elk type uitvoeringscontract voor u uit te werken. Wij kennen het volledige spectrum aan RAW-bestekken, prestatiebestekken, kwaliteitsbestekken, E&C, D&C etc. Ondersteuning is mogelijk zowel in de voorbereidingsfase maar natuurlijk ook in de uitvoeringsfase. Wij maken gebruik van een uniek eigen tool voor het maken van documenten voor projectspecifieke eisen. Zie Brochure Handboek Online.

Bekijk diensten

Op basis van de beschikbare informatie en risicoanalyse komen wij met een helder advies op welke onderdelen een aanvullende verdiepingsslag noodzakelijk is. U moet hierbij denken aan de noodzaak van bv. een aanvullend bodemonderzoek, een eerste verkenning naar een duurzaam rioleringsontwerp.

Onze ervaring is dat zowel opdrachtgever als inschrijvers geholpen zijn met een eerste analyse en oplossingsrichtingen. Detailuitwerking laten wij graag over aan de uitvoerende partijen om zo optimalisaties in uitvoeringstechiek optimaal te benutten. Wij beschikken over een uitgebreid instrumentarium om bv. de Systeemgerichte Contractbeheersing efficient op te tuigen, en waar mogelijk de gemeentelijk medewerkers hierin mee te nemen.

Naast onze betrokkenheid bij het ontwerp- en engineeringswerk rondom de openbare ruimte beschikken wij ook over de mogelijkheid u te helpen met het ontwerptechnisch verder uitwerken van:

  • Stedenbouwkundige matenplannen
  • Inrichtingsplannen

Richting consumenten maken wij de vertaalslag naar een kavelovereenkomst, inclusief correcte omschrijving van eventuele kwalitatieve verplichtingen. Specifieke aandacht betreft het omschrijven en vastleggen van mandelige overeenkomsten en zijn wij graag bereid de mandelige eigenaren voor te bereiden / mee te nemen in toekomstige beheeractiviteiten.

 

Referentie projecten

Indische buurt Vlaardingen - Praticipatie traject

Participatie Gemeente Vlaardingen

Gemeente Aalsmeer - Kudelstaart woningbouw

Woningbouw Aalsmeer Kudelstaart

Gebiedsportaal_de Akkers_schiedam

Akkers Schiedam

Enquete Beneluxlaan - Digitale participatie

Digitale Participatie Beneluxlaan Tilburg

Lely Industries, uitbreiding Lely Campus

Nieuwbouw Lely Capmus I

Boele & Van Eesteren: engineering Parc Drieen-Huysen

ENGINEERING DRIEËN-HUYSEN VLAARDINGEN

Wilgenrijk, diverse RAW-contracten Bouw- en woonrijpmaken.

VERLEGGING MIDDENSPANNINGSTRACÉ

Uitbreiding Hovenpassage Delft

UItbreiding Hovenpassage Delft

Wilgenrijk, D&C, UAV-GC Parkwal (geluidsreducerende voorziening)

AANLEG PARKWAL WILGENRIJK MAASSLUIS

Wilgenrijk,  D&C/UAV-GC Cornelis van der Lelylaan (hoofdontsluitingsweg met oppervlaktewatergemaal), overdracht naar gemeente EN Hoogheemraadschap

Cornelis van der Lelylaan Maassluis

Contract-advisering en beheersing

Inkoopplan & contractkeuze (o.a. BVP)

De Gids Proportionaliteit en de nieuwe Aanbestedingswet kennen  voor ons geen geheimen. Gebiedsmanagers beschikt over gedegen juridische expertise om zo het inkooptraject professioneel op te zetten. Dagelijkse paktijkkennis met Tenderned maakt het mogelijk dat wij op een efficiënte manier de aanbestedingsprocedure kunnen invullen.

Lees verder

Daaraan voorafgaand natuurlijk een duidelijk inkoopplan, waarbij wij u adviseren over de beoogde aanbestedingsvorm. Hierbij lettend op gemeentelijk aanbestedingsbeleid, projectgrootte, de mate van specialisatie en het goed kunnen benoemen van evt. uitsluitings- en gunningscriteria.

Wij hebben gekwalificeerd personeel in huis om bijvoorbeeld ook de mogelijkheid van een Best Value Project (prestatieinkoop) te overwegen. Dagelijkse paktijkkennis met Tenderned maakt het mogelijk dat wij op een efficiënte manier de aanbestedingsprocedure kunnen invullen.

De actieve toepassing van een Building Information Managementsysteem (BIM), juist in de initiatieffase, wordt steeds meer gemeengoed. Gebiedsmanagers beschikt over actuele kennis om bij opdrachtgevers vanaf de eerste stappen bij gebiedsontwikkeling / projectuitwerking de voordelen van BIM zichtbaar te maken. Door juist in het begin van het project beschikbare informatie goed te ontsluiten, kan een start gemaakt worden met een goede risico-analyse. Onze ervaring is dat veel faal- en projectbeheersingskosten ontstaan zijn door gebrek aan actuele informatie, danwel relatief veel geld en moeite gestoken moet worden in het delen van informatie .

Gebiedsmanagers kan ook voor uw projecten een Gebiedsportaal opzetten en waar nodig essentiële informatie verzamelen en toe te voegen. Hierbij zijn alle projectbetrokkenen snel en efficiënt geïnformeerd en aangehaakt. Ook is met de huidige middelen zeer snel een visualisatie van het project mogelijk te maken, maaren kan bijvoorbeeld een 3D -analyse goed inzichtelijk te maken in hoeverre optimalisatie in de grondbalans mogelijk is. Juist in het voortraject kunnen hier de juiste beslissingen genomen worden in bijvoorbeeld wel/niet versnellen en kunnen kostenoptimalisaties gevonden worden.

Wij zijn gewend de projectdoelstellingen en hieruit voortvloeiende eisen van opdrachtgever en stakeholders helder vast te leggen. Wij gebruiken hiervoor een unieke zelf ontwikkelde template in Relatics. Tijdens de uitwerking van het project blijven alle projectbetrokkenen geïnformeerd over de actuele status van alle uitgangspunten, randvoorwaarden en eisen.

Het gegevensportaal , duidelijk geformuleerde projectdoelstellingen en vraagspecificatie (op basis van onze template) geven een vliegende start voor een efficiënte uitwerking van uw (deel)project.

Gebiedsmanagers is deskundig in het beoordelen van de inschrijvingen voor de civieltechnische kant van uw projecten. Wij kunnen voor u het gunningsadvies opstellen, hierbij oog hebben voor de juridische kaders rondom het proces van aanbesteden.

Vooral bij Design & Construct kunnen wij u adviseren over een efficiënte noodzaak en invulling van de benodigde monitoring van de opdrachtnemer (SCB, systeemgerichte contractbeheersing). Op een doelmatige wijze weten wij invulling te geven aan deze noodzakelijke activiteit om te zorgen dat de opdrachtnemer op juiste wijze invulling geeft aan de uitwerking van zijn contract.

Bij RAW-contracten kunnen wij gemandateerd worden voor het directie en toezicht. Wij beschikken over ervaren directievoerders.

Specifieke component betreft een succesvolle oplevering naar de eigenaar/beheerder. Er is weliswaar formeel een contract afgesloten tussen initiatiefnemer en opdrachtnemer, maar één van de belangrijkste doelstellingen blijft een succesvolle overdracht naar gemeente als uiteindelijk beheerder. Gebiedsmanagers beschikt over jarenlange ervaring om dit lastige onderdeel aan het eind van het proces tot een succes te maken.

 

Referentie projecten

TU Delft inrichting A13-Zone Technopolis

TU Delft inrichting A13

TU Delft, projectbeheersing Green Village

TU Delft; The Green Village

Lely Industries, projectbeheersing Fietsbrug Weverskade

Lely Fietsbrug Weverskade

Wilgenrijk, D&C, UAV-GC Parkwal (geluidsreducerende voorziening)

WILGENRIJK BVP Geluidswal

Zuidelijk havengebied Alblasserdam - Aanbesteding

Zuidelijk havengebied Alblasserdam

Wilgenrijk,  D&C/UAV-GC Cornelis van der Lelylaan (hoofdontsluitingsweg met oppervlaktewatergemaal), overdracht naar gemeente EN Hoogheemraadschap

Wilgenrijk BVP Cornelis van der Lelylaan Maassluis

Project- en Procesmanagement

Interim management / gedelegeerd opdrachtgeverschap civieltechnische werkzaamheden

De projectmanagers en projectleiders van Gebiedsmanagers kennen de klappen van de zweep. Onze meerwaarde leveren wij direct bij aanvang van het project. In nauwe samenwerking met het ontwikkelteam (ontwikkelmanager, planeconoom, stedenbouwer etc.) geven wij een betrouwbare doorkijk op de civieltechnische kanten van uw beoogde (her)ontwikkeling. Dat kunnen wij doen op inhuurbasis / als gedelegeerd opdrachtgever of als ondersteunend civieltechnisch bureau. Specifieke adviesdiensten en -producten zijn:

Bekijk diensten
  • Het opstellen en afstemmen van de waterparagraaf in overleg met het waterschap. Hiermee zijn de waterhuishoudkundige kaders in vroeg stadium bekend en kunnen waar mogelijk in het stedenbouwkundig plan optimaal ingebracht worden.
  • Het coördineren en integraal afstemmen van de benodigde ruimtelijke onderzoeken (milieu, archeologie, explosieven, flora/fauna). Heldere analyse van mogelijke effecten op het plan.
  • Eerste verkenning van civieltechnische aspecten op de betaalbaarheid van het plan, Zoals een doorkijk op grondbalans of het doorrekenen van civieltechnische activiteiten. Gebiedsmanagers beschikt over gedegen kennis van civieltechnische kostencomponenten bij gebiedsontwikkelingen
  • Opstellen inkoopplannen voor verdere uitwerking van civieltechnische projecten. Mede op basis van actuele kennis van de Aanbestedingswet en aanbestedingsprocedures, heldere analyse van de voor- en nadelen van de verschillende contractvormen geven wij u duidelijk advies hoe verder invulling te geven aan uw ontwikkeling.
  • Duurzaamheid en MVO spelen steeds vaker een rol bij het formuleren van projectdoelstellingen. Wij zijn actief betrokken bij de concrete toepassing van beleidskaders t.a.v. duurzaamheid en MVO. Hierbij hebben wij natuurlijk aandacht voor de benodigde toetsmomenten en goedkeuring van met name gemeentelijke afdelingen en het waterschap. Juist bij het afsluiten van de anterieure overeenkomst bieden wij specifieke expertise om te zorgen dat inrichting van de buitenruimte, en alle benodigde procesmatige activiteiten op een doelmatige en efficiënte wijze ingevuld worden.

Referentie projecten

Wilgenrijk, diverse RAW-contracten Bouw- en woonrijpmaken.

Wilgenrijk, Maassluis 1500 woningen

Delft Technopolis

Delft Technopolis

Diemen, Holland Park (3000 woningen)

Holland Park Diemen