Initiatiefnemers

Project- en Procesmanagement

Interim management / gedelegeerd opdrachtgeverschap civieltechnische werkzaamheden

De projectmanagers en projectleiders van Gebiedsmanagers kennen de  klappen van de  zweep. Onze meerwaarde leveren wij direct bij aanvang van het project. In nauwe samenwerking met het ontwikkelteam (ontwikkelmanager, planeconoom, stedenbouwer etc.) geven wij een betrouwbare doorkijk op de civieltechnische kanten van uw beoogde (her)ontwikkeling. Dat kunnen wij doen op inhuurbasis / als gedelegeerd opdrachtgever of als ondersteunend civieltechnisch bureau. Specifieke adviesdiensten en -producten zijn:

Contract-advisering en beheersing

Inkoopplan & contractkeuze (o.a. BVP)

De Gids Proportionaliteit en de nieuwe Aanbestedingswet kennen  voor ons geen geheimen. Gebiedsmanagers beschikt over gedegen juridische expertise om zo het inkooptraject professioneel op te zetten. Dagelijkse paktijkkennis met Tenderned maakt het mogelijk dat wij op een efficiënte manier de aanbestedingsprocedure kunnen invullen.

Advies en Engineering

Uitvoeringscontract (RAW/D&C/BVP)

Op basis van bv. een inkoopplan zijn wij wij graag bereid om elk type uitvoeringscontract voor u uit te werken. Wij kennen het volledige spectrum aan RAW-bestekken, prestatiebestekken, kwaliteitsbestekken, E&C, D&C etc. Ondersteuning is mogelijk zowel in de voorbereidingsfase maar natuurlijk ook in de uitvoeringsfase. Wij maken gebruik van een uniek eigen tool voor het maken van documenten voor projectspecifieke eisen. Zie Brochure Handboek Online.

Op basis van de beschikbare informatie en risicoanalyse komen wij met een helder advies op welke onderdelen een aanvullende verdiepingsslag noodzakelijk is. U moet hierbij denken aan de noodzaak van bv. een aanvullend bodemonderzoek, een eerste verkenning naar een duurzaam rioleringsontwerp.

Onze ervaring is dat zowel opdrachtgever als inschrijvers geholpen zijn met een eerste analyse en oplossingsrichtingen. Detailuitwerking laten wij graag over aan de uitvoerende partijen om zo optimalisaties in uitvoeringstechiek optimaal te benutten. Wij beschikken over een uitgebreid instrumentarium om bv. de Systeemgerichte Contractbeheersing efficient op te tuigen, en waar mogelijk de gemeentelijk medewerkers hierin mee te nemen.

Naast onze betrokkenheid bij het ontwerp- en engineeringswerk rondom de openbare ruimte beschikken wij ook over de mogelijkheid u te helpen met het ontwerptechnisch verder uitwerken van:

  • Stedenbouwkundige matenplannen
  • Inrichtingsplannen

Richting consumenten maken wij de vertaalslag naar een kavelovereenkomst, inclusief correcte omschrijving van eventuele kwalitatieve verplichtingen. Specifieke aandacht betreft het omschrijven en vastleggen van mandelige overeenkomsten en zijn wij graag bereid de mandelige eigenaren voor te bereiden / mee te nemen in toekomstige beheeractiviteiten.

 

Referentie projecten:

Wilgenrijk, D&C/UAV-GC Cornelis van der Lelylaan (hoofdontsluitingsweg met oppervlaktewatergemaal), overdracht naar gemeente EN Hoogheemraadschap

Wilgenrijk,D&C,UAV-GC Parkwal (geluids-reducerende voor-ziening)

Wilgenrijk, diverse RAW-contracten Bouw- en woonrijpmaken

GEM de Hoven, uitbreiding Hovenpassage

Lely Industries, uitbreiding Lely Campus

Boele & Van Eesteren: engineering Parc Drieen-Huysen