Initiatiefnemers

Onze participatieve aanpak bij de Akkers Schiedam

Gebiedsmanagers draagt samen met gemeente Schiedam, aannemer Van Gelder en Stijlgroep zorg voor de voorbereidingen van een volhoudbare wijk De Akkers in Schiedam.

De publieksparticipatie speelt in de bouwteamfase een voorname rol voor een 3-tal locaties in de wijk moet op het gebied van functie en gebruik nog een definitief ontwerp worden, waarbij input van de bewoners benodigd is. De coronamaatregelen hebben ertoe geleid dat het gehele participatietraject digitaal is doorlopen. Met de inzet van het de digitale enquête is de buurt bevraagd op met gemeente en Stijlgroep afgestemde themas en vragen over leefbaarheid, klimaatadaptiviteit, groen en spelen en vragen. Daarbij is een slimme koppeling gemaakt met Gebiedsportaal, als informatiehub over projectinformatie, een directe link naar de digitale enquête en informatie over de voorgeschiedenis van het participatietraject: 

Afbeelding Gebiedsportaal de Akkers

Aangezien fysieke bewonersavonden niet meer konden plaatsvinden is samen met Van Gelder, de gemeente Schiedam en Stijlgroep een informatiemagazine opgesteld en verspreid onder alle huishoudens in de Akkers. Hierin is naast de rollen en doelstellingen van het bouwteam ook uitleg gegeven hoe het Gebiedsportaal en de digitale enquête te bereiken zijn (links, QR- codes, etc.) De enquête heeft enkele weken open gestaan en heeft tot meer dan 100 respondenten geleid. 

Bruikbare output die Gebiedsmanagers heeft verwoord in een constateringenkaart en een responsmemo in overleg met de gemeente en Stijlgroep wordt verwerkt tot een kansenkaart en afgestemd met het technisch ontwerpproces. Dit vormt de basis waarop het definitief ontwerp voor de 3 locaties wordt opgesteld. Terugkoppeling naar de respondenten is heel belangrijk: kaartmateriaal is een visuele weergave van de opbrengst. Deze wordt gedeeld met de buurt via het Gebiedsportaal met links naar de documenten en in de kaartlagen zelf.  

Lees ook ons artikel ‘Participatietraject met digitale middelen’ in het informatiemagazine ‘De Akkers’ 

Afbeelding Informatiemagazine ‘De Akkers’

 

Heatmap van enquête locatievraag wateroverlast

 

Technisch ontwerp 

Op basis van een vooronderzoek worden de effecten van droogte, hitte, bodemdaling en wateroverlast verkend en worden maatregelen benoemd.  Het afkoppelen van HWA is een bekend en tot de verbeelding sprekend voorbeeld. We rekenen capaciteiten door, vinden knelpunten en doen voorstellen om knelpunten op te lossen.    

Naast afkoppelen zijn in De Akkers oppervlakkig afstromen, waterberging, infiltratie in de pleinen en toepassen van wadi’s voorbeelden van civieltechnische componenten. Om deze maatregelen te verkennen, inzichtelijk te maken en te borgen is een ambitiedocument over klimaatadaptatie met oplossingsrichtingen aangedragen. Dit ambitiedocument leidt  tot een variantenvoorstel. Het ambitiedocument gaat puur over klimaatadaptieve effecten, niet over financiën. Naar verwachting zal van de benoemde maatregelen in het ambitiedocument het groen parkeren op een TTE-systeem en het aanleggen van wadi’s  gerealiseerd worden. Deze maatregelen zijn inmiddels goedgekeurd door de gemeentelijke beheerders. 

Daarnaast wordt er op civieltechnisch gebied aandacht besteed aan het verkleinen van de zettingsgevoeligheid van de openbare ruimte. De Akkers is een geotechnisch uitdagend gebied omdat de grondopbouw niet in het hele plangebied homogeen is. In het bouwteam wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd en besloten welke ophoogtechniek(en) worden gebruikt. Er wordt gebruik gemaakt van een trade-off matrix gebruikt om verschillende ophoogmaterialen met elkaar te vergelijken op financiële, technische en klimaatadaptieve eigenschappen. De aannemer adviseert hierin de beheerafdeling van de gemeente. 

Er loopt onderzoek naar het toepassen van licht duurzaam ophoogmateriaal, zoals glasschuim. Het toepassen van glasschuim als licht ophoogmateriaal scoort op meerdere vlakken: het is een circulair product en het heeft een lange levensduur. Daarnaast versterkt glasschuim het waterbergend vermogen van de straat omdat het extra waterberging kan creëren.  

Naast de waterbergende en infiltrerende maatregelen wordt ook actief aandacht besteed aan het verminderen van hittestress. Dit wordt gedaan door bomen terug te planten door middel van de I-tree methode. Deze methode berekent de waarde van de bomen door een totaalscore van schaduw, grootte, co2 e.d. Gevolg is dus dat door het toepassen van andere type bomen er minder bomen terugkomen maar de totale waarde hetzelfde blijft. Daarnaast wordt door het toepassen van groen parkeren en het extra toevoegen van openbaar groen gewerkt aan het ontharden van de openbare ruimte. 

Advies en Engineering

Uitvoeringscontract (RAW/D&C/BVP)

Op basis van bv. een inkoopplan zijn wij wij graag bereid om elk type uitvoeringscontract voor u uit te werken. Wij kennen het volledige spectrum aan RAW-bestekken, prestatiebestekken, kwaliteitsbestekken, E&C, D&C etc. Ondersteuning is mogelijk zowel in de voorbereidingsfase maar natuurlijk ook in de uitvoeringsfase. Wij maken gebruik van een uniek eigen tool voor het maken van documenten voor projectspecifieke eisen. Zie Brochure Handboek Online.

Bekijk diensten

Op basis van de beschikbare informatie en risicoanalyse komen wij met een helder advies op welke onderdelen een aanvullende verdiepingsslag noodzakelijk is. U moet hierbij denken aan de noodzaak van bv. een aanvullend bodemonderzoek, een eerste verkenning naar een duurzaam rioleringsontwerp.

Onze ervaring is dat zowel opdrachtgever als inschrijvers geholpen zijn met een eerste analyse en oplossingsrichtingen. Detailuitwerking laten wij graag over aan de uitvoerende partijen om zo optimalisaties in uitvoeringstechiek optimaal te benutten. Wij beschikken over een uitgebreid instrumentarium om bv. de Systeemgerichte Contractbeheersing efficient op te tuigen, en waar mogelijk de gemeentelijk medewerkers hierin mee te nemen.

Naast onze betrokkenheid bij het ontwerp- en engineeringswerk rondom de openbare ruimte beschikken wij ook over de mogelijkheid u te helpen met het ontwerptechnisch verder uitwerken van:

  • Stedenbouwkundige matenplannen
  • Inrichtingsplannen

Richting consumenten maken wij de vertaalslag naar een kavelovereenkomst, inclusief correcte omschrijving van eventuele kwalitatieve verplichtingen. Specifieke aandacht betreft het omschrijven en vastleggen van mandelige overeenkomsten en zijn wij graag bereid de mandelige eigenaren voor te bereiden / mee te nemen in toekomstige beheeractiviteiten.

Referentie projecten

Wilgenrijk, D&C/UAV-GC Cornelis van der Lelylaan (hoofdontsluitingsweg met oppervlaktewatergemaal), overdracht naar gemeente EN Hoogheemraadschap

Wilgenrijk,D&C,UAV-GC Parkwal (geluids-reducerende voor-ziening)

Wilgenrijk, diverse RAW-contracten Bouw- en woonrijpmaken

GEM de Hoven, uitbreiding Hovenpassage

Lely Industries, uitbreiding Lely Campus

Boele & Van Eesteren: engineering Parc Drieen-Huysen

 


 

Contract-advisering en beheersing

Inkoopplan & contractkeuze (o.a. BVP)

De Gids Proportionaliteit en de nieuwe Aanbestedingswet kennen  voor ons geen geheimen. Gebiedsmanagers beschikt over gedegen juridische expertise om zo het inkooptraject professioneel op te zetten. Dagelijkse paktijkkennis met Tenderned maakt het mogelijk dat wij op een efficiënte manier de aanbestedingsprocedure kunnen invullen.

Lees verder

Daaraan voorafgaand natuurlijk een duidelijk inkoopplan, waarbij wij u adviseren over de beoogde aanbestedingsvorm. Hierbij lettend op gemeentelijk aanbestedingsbeleid, projectgrootte, de mate van specialisatie en het goed kunnen benoemen van evt. uitsluitings- en gunningscriteria.

Wij hebben gekwalificeerd personeel in huis om bijvoorbeeld ook de mogelijkheid van een Best Value Project (prestatieinkoop) te overwegen. Dagelijkse paktijkkennis met Tenderned maakt het mogelijk dat wij op een efficiënte manier de aanbestedingsprocedure kunnen invullen.

De actieve toepassing van een Building Information Managementsysteem (BIM), juist in de initiatieffase, wordt steeds meer gemeengoed. Gebiedsmanagers beschikt over actuele kennis om bij opdrachtgevers vanaf de eerste stappen bij gebiedsontwikkeling / projectuitwerking de voordelen van BIM zichtbaar te maken. Door juist in het begin van het project beschikbare informatie goed te ontsluiten, kan een start gemaakt worden met een goede risico-analyse. Onze ervaring is dat veel faal- en projectbeheersingskosten ontstaan zijn door gebrek aan actuele informatie, danwel relatief veel geld en moeite gestoken moet worden in het delen van informatie .

Gebiedsmanagers kan ook voor uw projecten een Gebiedsportaal opzetten en waar nodig essentiële informatie verzamelen en toe te voegen. Hierbij zijn alle projectbetrokkenen snel en efficiënt geïnformeerd en aangehaakt. Ook is met de huidige middelen zeer snel een visualisatie van het project mogelijk te maken, maaren kan bijvoorbeeld een 3D -analyse goed inzichtelijk te maken in hoeverre optimalisatie in de grondbalans mogelijk is. Juist in het voortraject kunnen hier de juiste beslissingen genomen worden in bijvoorbeeld wel/niet versnellen en kunnen kostenoptimalisaties gevonden worden.

Wij zijn gewend de projectdoelstellingen en hieruit voortvloeiende eisen van opdrachtgever en stakeholders helder vast te leggen. Wij gebruiken hiervoor een unieke zelf ontwikkelde template in Relatics. Tijdens de uitwerking van het project blijven alle projectbetrokkenen geïnformeerd over de actuele status van alle uitgangspunten, randvoorwaarden en eisen.

Het gegevensportaal , duidelijk geformuleerde projectdoelstellingen en vraagspecificatie (op basis van onze template) geven een vliegende start voor een efficiënte uitwerking van uw (deel)project.

Gebiedsmanagers is deskundig in het beoordelen van de inschrijvingen voor de civieltechnische kant van uw projecten. Wij kunnen voor u het gunningsadvies opstellen, hierbij oog hebben voor de juridische kaders rondom het proces van aanbesteden.

Vooral bij Design & Construct kunnen wij u adviseren over een efficiënte noodzaak en invulling van de benodigde monitoring van de opdrachtnemer (SCB, systeemgerichte contractbeheersing). Op een doelmatige wijze weten wij invulling te geven aan deze noodzakelijke activiteit om te zorgen dat de opdrachtnemer op juiste wijze invulling geeft aan de uitwerking van zijn contract.

Bij RAW-contracten kunnen wij gemandateerd worden voor het directie en toezicht. Wij beschikken over ervaren directievoerders.

Specifieke component betreft een succesvolle oplevering naar de eigenaar/beheerder. Er is weliswaar formeel een contract afgesloten tussen initiatiefnemer en opdrachtnemer, maar één van de belangrijkste doelstellingen blijft een succesvolle overdracht naar gemeente als uiteindelijk beheerder. Gebiedsmanagers beschikt over jarenlange ervaring om dit lastige onderdeel aan het eind van het proces tot een succes te maken.

Referentie projecten

TU Delft inrichting A13-Zone Technopolis

TU Delft, projectbeheersing Green Village

Lely Industries, projectbeheersing Fietsbrug Weverskade

Wilgenrijk, BVP Geluidswal

Wilgenrijk, BVP Cornelis van der Lelylaan


 

Project- en Procesmanagement

Interim management / gedelegeerd opdrachtgeverschap civieltechnische werkzaamheden

De projectmanagers en projectleiders van Gebiedsmanagers kennen de klappen van de zweep. Onze meerwaarde leveren wij direct bij aanvang van het project. In nauwe samenwerking met het ontwikkelteam (ontwikkelmanager, planeconoom, stedenbouwer etc.) geven wij een betrouwbare doorkijk op de civieltechnische kanten van uw beoogde (her)ontwikkeling. Dat kunnen wij doen op inhuurbasis / als gedelegeerd opdrachtgever of als ondersteunend civieltechnisch bureau. Specifieke adviesdiensten en -producten zijn:

Bekijk diensten
  • Het opstellen en afstemmen van de waterparagraaf in overleg met het waterschap. Hiermee zijn de waterhuishoudkundige kaders in vroeg stadium bekend en kunnen waar mogelijk in het stedenbouwkundig plan optimaal ingebracht worden.
  • Het coördineren en integraal afstemmen van de benodigde ruimtelijke onderzoeken (milieu, archeologie, explosieven, flora/fauna). Heldere analyse van mogelijke effecten op het plan.
  • Eerste verkenning van civieltechnische aspecten op de betaalbaarheid van het plan, Zoals een doorkijk op grondbalans of het doorrekenen van civieltechnische activiteiten. Gebiedsmanagers beschikt over gedegen kennis van civieltechnische kostencomponenten bij gebiedsontwikkelingen
  • Opstellen inkoopplannen voor verdere uitwerking van civieltechnische projecten. Mede op basis van actuele kennis van de Aanbestedingswet en aanbestedingsprocedures, heldere analyse van de voor- en nadelen van de verschillende contractvormen geven wij u duidelijk advies hoe verder invulling te geven aan uw ontwikkeling.
  • Duurzaamheid en MVO spelen steeds vaker een rol bij het formuleren van projectdoelstellingen. Wij zijn actief betrokken bij de concrete toepassing van beleidskaders t.a.v. duurzaamheid en MVO. Hierbij hebben wij natuurlijk aandacht voor de benodigde toetsmomenten en goedkeuring van met name gemeentelijke afdelingen en het waterschap. Juist bij het afsluiten van de anterieure overeenkomst bieden wij specifieke expertise om te zorgen dat inrichting van de buitenruimte, en alle benodigde procesmatige activiteiten op een doelmatige en efficiënte wijze ingevuld worden.
Referentie projecten

Wilgenrijk, Maassluis (1500 woningen)

TU Delft / Technopolis ( 90 ha)

Diemen, Holland Park (3000 woningen)