Onze koers naar Klimaatmitigatie

Klimaatmitigatie draait om het inperken van verdere klimaatverandering. Bij Gebiedsmanagers is dit een belangrijk onderdeel van de Volhoudbaarheidsvisie; het draagt bij aan de transitie naar een klimaatrobuuste en milieuvriendelijke leefomgeving. Onze ultieme doelstelling is circulariteit volgens het Cradle to Cradle-principe: we nemen afscheid van lineaire processen en beschouwen afval als grondstof. Daarmee pakken wij onze verantwoordelijkheid richting een volhoudbare samenleving.

Hoe we dit doen? We hebben een praktische, wijkgerichte aanpak ontwikkeld. Een grondige analyse van fysieke en sociale kenmerken van de wijk vormt het startpunt, onder andere door Leefstijlenonderzoek. Samen met de opdrachtgever maken we doelstellingen concreet met het Ambitieweb. Wensen van bewoners – de lokale expertise – nemen we modern en efficiënt mee door de inzet van de Digitale Geo-Enquêtetool.

Gebiedsmanagers gaat met deze visie en werkwijze aan de slag samen met opdrachtgevers, partners en klanten, We stimuleren innovatie, waarbij we de kracht van digitalisering en participatie omarmen. Zo werken wij ambitieus aan projecten die passen in de wereld van morgen. Benieuwd? Ontdek onze aanpak door de infographic te doorlopen. Klik op een onderdeel voor meer verdieping.

Onze koers naar klimaatmitigatie

Gebiedsmanagers ziet in klimaatmitigatie een grote uitdaging voor de GWW-sector, waar tegelijkertijd veel winst in te behalen valt. Onze ambitie t.a.v. klimaatmitigatie is circulariteit. Dit betekent dat we overstappen van lineaire systemen naar circulaire systemen. In circulaire systemen staat het Cradle to Cradle- principe centraal: afval is grondstof. In onze werkzaamheden dragen we deze ambitie zo proactief mogelijk uit om ook onze opdrachtgevers, partners en klanten hierin mee te krijgen. Om het concreet te maken: in ons werk betekent dit dat het gebruik van grondstoffen en materialen, de wijze van realisatie en de levenscyclus van het eindresultaat (inclusief hergebruik) geen of zo min mogelijk belasting voor het milieu vormen. We innoveren hierbij zowel in onze boven- als ondergrondse aanpak, waarbij we de kracht van digitalisering omarmen. Ontdek onze aanpak door de infographic te doorlopen. Klik op een onderdeel voor meer verdieping.

 

Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd en is begonnen met de uitvoering in het Klimaatplan. In het akkoord staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Klik hier om naar de website van het Klimaatakkoord te gaan voor meer informatie.

 

Wereldwijde transities zoals klimaatverandering, energietransitie en digitalisering krijgen op allerlei manieren vorm in de Nederlandse maatschappij. Met name in verstedelijkte gebieden, die in Nederland in rap tempo groeien, ligt er een grote opgave. In dit korte artikel van Twynstra Gudde wordt dit, aan de hand van inzichten van transitiehoogleraar Jan Rotmans, wat nader beschreven.

 

Wij zijn ons als Gebiedsmanagers bewust van deze transitie, die ook ons werkveld van de civiele techniek tot in de vezel raakt. Volhoudbaarheid is hierin voor Gebiedsmanagers het sleutelwoord. ‘Volhoubaar’ is het Zuid-Afrikaanse woord voor duurzaam. Dit woord dekt exact de betekenis: de crux is dat we omgaan met ons werk, onze samenleving en onze planeet op een manier die vol te houden is. Los van het woord dat je eraan geeft, blijft de inhoud natuurlijk het belangrijkst. En juist dat maakt het lastig om in de praktijk duurzaamheid als onderwerp te ‘tackelen’: het is een containerbegrip dat vele definities en facetten kent. Een heldere visie op dit onderwerp concretiseert de abstractie en maakt het toepasbaar. Daarom: de Gebiedsmanagers Volhoudbaarheidsvisie. De visie omvat vier pijlers die concreet en pragmatisch beschrijven waar duurzaamheid in onze ogen op neerkomt, gekeken naar het werkveld en de markt. De pijlers zijn Klimaatadaptatie, Klimaatmitigatie, Sociaal Draagvlak en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Met de Volhoudbaarheidsvisie neemt Gebiedsmanagers toekomstbestendigheid als kompas in haar karakter en werk. Het is een kompas voor hoe wij onze organisatie inrichten en leiden, maar met name hoe we onze projecten aanpakken en onze opdrachtgevers aan een duurzamer projectresultaat helpen. De visie maakt het containerbegrip duurzaamheid weer concreet en toepasbaar.  Wij werken zo met trots aan een volhoudbaar ingerichte buitenruimte, die maakbaar en betaalbaar is, maar bovenal een inspirerende ruimte waarin iedereen zich thuis voelt. Met passie, visie en met beide benen op de grond.

 

Klimaatmitigatie is een uitdaging die op zeer diverse wijze ingestoken kan worden. Er zijn vele inhoudelijke zaken waaraan gedacht kan worden, en vele methoden om hiermee aan de slag te gaan. Gebiedsmanagers heeft zich gespecialiseerd in het pragmatisch inzetten van het Ambitieweb. Dit is een robuuste systematiek die ontwikkeld is door Duurzaam GWW, waarover op hun website meer te vinden is. Ambitieweb in het kort:

•     Een web bestaande uit 12 inhoudelijke duurzaamheidsthema’s

•     Vaak ingezet bij aanvang project / start projectteam

•     Voordelen: inzicht in uiteenlopende aspecten en gestructureerd van ambitie naar contract

Wij gaan met onze klanten in dialoog met het ambitieweb als kapstok. In deze dialoog doorlopen we de volgende processtappen:

1.    Bepalen ambitieniveau (1, 2 of 3)

2.    Nagaan consequenties van het gewenste niveau

3.    Vertalen naar prestatie-indicatoren (concrete doelstellingen)

4.    Leg doelstellingen schriftelijk vast en beoordeel projectbesluit

 

Gebiedsmanagers heeft op het platform BuitenRuimte een artikel met tips gepubliceerd over het betrekken van de bewoner. Hierin beschrijven we kort onze visie op participatie en de praktische stappen die we voorzien voor een succesvol participatietraject.

 

Een enquête is de meest gebruikte manier om, met grotere aantallen mensen, te participeren. Bij het woord enquête denkt men als snel aan de papieren tijger van vragenlijsten, retourenveloppen en een hoop verloren uren om de - vaak beperkt bruikbare - informatie te verwerken.  Dat kan in het digitale tijdperk uiteraard een stuk slimmer. Onze methode: De Digitale Geo-Enquêtetool! Gebiedsmanagers heeft hiermee dé oplossing om onze klanten te ontzorgen in de wens voor een helder en efficiënt participatieproces. De tool biedt specifieke vraag- en antwoordmogelijkheden, waarbij de koppeling gelegd kan worden met de plattegrond van de projectlocatie. De enquête biedt op uiteenlopende thema’s goed inzicht in de beleving die er bestaat in de wijk: hoe is de gebruikerservaring? Waar worden knelpunten, kwaliteiten en problemen (zoals parkeerdruk, water op straat, of waar ziet u kansen voor waterberging) ervaren? Respondenten lopen via PC, tablet of smartphone gemakkelijk door uiteenlopende thema’s heen, waarna zij met één druk op de knop de antwoorden kunnen indienen. Gebiedsmanagers heeft met deze tool een Unique Selling Point ten opzichte van andere bureaus omdat deze innovatieve participatieaanpak standaard is meegenomen in onze werkwijze.

Bekijk onze mini-brochure over de meerwaarde van de Digitale Geo-Enquêtetool

 

Of u nu met een rioolvervangingsopgave bezig bent, een binnenstedelijke herinrichting of met gebiedsontwikkeling, werk aan de buitenruimte is vaak een complexe opgave die eisen stelt aan de wijze van communiceren en het goed beheersen van uw informatiestromen. Gebiedsportaal is een online omgeving met de informatie die relevant is voor uw project. Gebiedsportaal zorgt dat informatie makkelijk wordt ontsloten, gecombineerd en gedeeld kan worden met de partners van het projectteam. Maar dit kan ook (on)beperkt met andere belanghebbenden als buurtbewoners.

Bekijk onze website Gebiedsportaal voor uitgebreide informatie en mogelijkheden.

 

Hoe ziet een succesvol projectresultaat eruit, waarbij met vele wensen ten aanzien van duurzaamheid en omgeving rekening is gehouden? Voor de gemeente Lansingerland hebben wij een complete wijkaanpak gerealiseerd, waarbij een integrale benadering is gehanteerd. Bekijk het project op onze website voor meer informatie.