Middelen

Gebiedsmanagers, en haar partners, beschikken over een breed palet aan instrumentaria om daarmee op efficiënte wijze vanaf de eerste beleidsmatige verkenning tot en met de oplevering de diverse partijen op slimme manier te voorzien van de juiste informatie.

Met het BSR™ (Brand Strategy Research) model van SAMR worden de drijfveren van mensen ontrafeld en krijgen wij meer inzicht hoe de burger te benaderen. In de StraaDkrant 3.0 wordt nader toegelicht hoe dit principe bij het klimaatadaptief ontwerpen toegepast kan worden.

In het kader van een goed participatieproces is het opvragen van informatie bij de burger zeer belangrijk. Met onze unieke GIS georiënteerde enquetetool zijn wij in staat om de burger op pro-actieve wijze te betrekken bij uw project. Zie hiervoor Bloemenbuurt Lansingerland

Wij zetten ons Gebiedsportaal in om alle openbare toegankelijke informatie (www.pdok.nl) te ontsluiten. Hiermee wordt zeer snel duidelijk waar aanvullend projectmatig onderzoek benodigd is. Via het Gebiedsportaal wordt de informatie zeer goed toegankelijk, ook tijdens de aanbestedings- en realisatiefase.

Om de robuustheid van het rioleringssysteem te toetsen en om te controleren in hoeverre de beoogde oplossingen voldoende effectief zijn is doorrekenen het waterafvoerend systeem een niet onbelangrijk onderdeel. Samen met onze netwerkpartners Rodenburg Wateradvies, Buro Bergh en Aquainfomanagement zijn wij in staat creatieve oplossingen voor te dragen, en uiteindelijk het systeem op de juiste toetsbuien en piekomstandigheden te toetsen. Dat kan op wijkniveau, maar net zo goed voor heel de gemeente of per straat.

Met ons handboek Online kunnen wij vanuit het gemeentelijk handboek / PvE werken aan een projectspeficieke vraagspecificatie. Deze vraagspecificatie is de basis voor een UAV-GC contract dan wel de basis waarmee het bestek kan worden opgesteld. Groot voordeel van deze werkwijze is dat alle eisen, die gedurende het voorbereidingsproces ingebracht worden op het juiste moment uitgediept kunnen worden, maar vooral niet vergeten worden. Ook de specifiek afspraken met bewoners, overige stakeholders zoals nutspartijen en waterschappen, worden in het contractstuk opgenomen.