Opdrachtnemers

Terugblik webinars en inspiratiesessie over digitale participatie april, mei en juni 2020

Nederland heeft de afgelopen periode in het teken gestaan van het coronavirus. Ook onze sector is overschaduwd door de gevolgen van deze crisis. Collectieve creativiteit en flexibiliteit zijn nodig in het zoeken naar nieuwe manieren van samenwerken, processen inrichten en projecten uitvoeren. Dit nieuwe elan zal de komende maanden, en misschien wel jaren, onderdeel zijn ons werk. Gebiedsmanagers heeft in deze periode niet stilgezeten als het gaat om het zoeken naar en aandragen van oplossingen. Met onze Volhoudbaarheidsvisie als kompas voor duurzaamheid hebben we onze visie en aanpak aangescherpt om de uitdagingen van de coronacrisis aan te gaan – en daarmee hebben wij ook de publiciteit opgezocht.

In april en mei hebben onze participatiedeskundigen Jesse en Cyril met veel energie en enthousiasme een eerste webinar-reeks gehouden met de titel “Participatie in tijden van social distance.” In deze webinar hebben we laten zien hoe we onze participatieve aanpak projectmatig toepassen met digitale middelen als onze Digitale Enquêtetool en Gebiedsportaal – en de koppeling tussen deze tools. Door op deze wijze bewoners en partijen digitaal te verbinden staat niets een efficiënt publieksparticipatietraject in de weg. Ook niet ten tijde van de coronacrisis. De praktijk laat zien dat we met de inzet van digitale middelen een groter bereik en efficiënte en heldere informatieoverdracht kunnen waarborgen.

In de webinar zijn praktijkvoorbeelden getoond waarbij we hebben laten zien hoe we na een buurtanalyse gezamenlijk met de opdrachtgever de digitale enquête op projectrelevante thema’s optuigen en de uitnodiging tot deelname verzorgen. Daarbij gebruiken we het Gebiedsportaal als informatie-hub waar bewoners en overige stakeholders relevante projectinformatie kunnen vinden. Denk aan een directe link naar de digitale enquête, kaders en uitgangspunten, ontwerpen, sfeerimpressies en op maat gemaakt advies over maatregelen voor klimaatadaptatie op particuliere terreinen. We kregen vele enthousiaste reacties van deelnemers aan het webinar. Met name de interactie van beide digitale middelen gewaardeerd. Mocht je de webinar niet hebben kunnen bijwonen? Geen probleem, hierbij de video van de webinar en alle vragen en antwoorden die zijn gesteld tijdens deze webinar.

Inspiratiesessie                                                                                                                                                                                     

Los van onze eigen webinars was Gebiedsmanagers op 4 juni te gast bij een hybride inspiratiesessie van onze netwerkpartner Smarticipatie. In high-end talkshowvorm compleet met regie, licht en geluid is ingegaan op het onderwerp ‘’participatie anno nu”. Hier hebben Jesse en Cyril een pitch verzorgd, waarbij onze visie op en aanpak voor een volhoudbare buitenruimte in tijden van corona is toegelicht. Na de pitch is in discussie gegaan met fysiek én online publiek. Bekijk hier de pitch terug.

Benieuwd naar hoe onze visie en aanpak ingezet kan worden in uw organisatie of proces? Neem dan contact met ons op! We denken juist nu, in tijden van corona, graag mee hoe onze ervaring en tools kunnen bijdragen aan succesvolle participatie in jouw organisatie. Bekijk ons Gebiedsportaal of kom meer te weten over onze participatieve aanpak en de inzet van onze digitale enquête.

 

Houd onze kanalen in de gaten, want we blijven onze kennis en kunde delen. Als eerste deze zomer met een meer technische webinar-reeks BIM/GIS. Later, na de zomer, gaan we in een webinar-reeks analyseren hoe de huidige digitale trajecten zijn verlopen. We zullen daarin bij meerdere projecten kijken wat het heeft opgeleverd, wat de kansen zijn en wat de valkuilen zijn.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw project? Neem gerust contact op!

Contactgegevens

Cyril Parchomov: cyril.parchomov@gebiedsmanagers.nl 

Jesse Kleijwegt: jesse.kleijwegt@gebiedsmanagers.nl

Klimaatbestendig Goedland

Ook dit jaar steven we weer af op een nieuw droogterecord. Het is nog nooit zó droog geweest aan het einde van mei, terwijl begin dit jaar op verschillende locaties flinke wateroverlast is ontstaan!  Daarnaast is de stijging van de temperatuur vooral merkbaar in de steden. Overdag warmen de steden sterk op en ‘s nachts zijn de steden minder in staat de warmte af te geven en ontstaan er hitte-eilanden. De opwarming van de stad heeft negatieve effecten op het welbevinden, de gezondheid, het concentratievermogen en de arbeidsproductiviteit van de bewoners.

Goedland is een deelplan binnen de ontwikkeling Wilgenrijk gelegen in Maassluis. Voor de ontwikkeling van het deelplan is de ambitie uitgesproken om het klimaatbestendig in te richten. Dit betekent: omgaan met piekbuien en het beperken van de gevolgen van droogte en hitte.

Ontwerp op hoofdlijnen                                                                                                                                                                            Voor het dimensioneren van het hemelwaterafvoersysteem zijn de volgende uitgangspunten aangehouden:

  •  Er is geen hemelwaterstelsel aanwezig binnen de ontwikkeling. Het hemelwater wordt oppervlakkig afgevoerd of geborgen in groenzones;
    • Oppervlakkige afvoer wordt gerealiseerd over molgoten (kleine buien), de rijbaan zelf (extreme situaties) of via greppels in het groen.
  • De toekomstige bewoners worden gestimuleerd, en vanuit de gemeente verplicht, om 1m3 berging te realiseren op het eigen perceel. Hemelwater kan niet worden aangeboden via een buis op de openbare ruimte.
  • Om de grondwaterstand aan te vullen wordt er gebruik gemaakt van de passerende werking van het zandcunet. Deze heeft voldoende capaciteit om de bomen in langere perioden van droogte te voorzien van water, om de verdampende/verkoelende effect te behouden.

Figuur 1 Oppervlakkige afvoer naar de watergang

Figuur 2 Greppels voor oppervlakkige afvoer en infiltratie in de bodem

Onze participatieve aanpak bij de Akkers Schiedam

Gebiedsmanagers draagt samen met gemeente Schiedam, aannemer Van Gelder en Stijlgroep zorg voor de voorbereidingen van een volhoudbare wijk De Akkers in Schiedam.

De publieksparticipatie speelt in de bouwteamfase een voorname rol voor een 3-tal locaties in de wijk moet op het gebied van functie en gebruik nog een definitief ontwerp worden, waarbij input van de bewoners benodigd is. De coronamaatregelen hebben ertoe geleid dat het gehele participatietraject digitaal is doorlopen. Met de inzet van het de digitale enquête is de buurt bevraagd op met gemeente en Stijlgroep afgestemde themas en vragen over leefbaarheid, klimaatadaptiviteit, groen en spelen en vragen. Daarbij is een slimme koppeling gemaakt met Gebiedsportaal, als informatiehub over projectinformatie, een directe link naar de digitale enquête en informatie over de voorgeschiedenis van het participatietraject: 

Afbeelding Gebiedsportaal de Akkers

Aangezien fysieke bewonersavonden niet meer konden plaatsvinden is samen met Van Gelder, de gemeente Schiedam en Stijlgroep een informatiemagazine opgesteld en verspreid onder alle huishoudens in de Akkers. Hierin is naast de rollen en doelstellingen van het bouwteam ook uitleg gegeven hoe het Gebiedsportaal en de digitale enquête te bereiken zijn (links, QR- codes, etc.) De enquête heeft enkele weken open gestaan en heeft tot meer dan 100 respondenten geleid. 

Bruikbare output die Gebiedsmanagers heeft verwoord in een constateringenkaart en een responsmemo in overleg met de gemeente en Stijlgroep wordt verwerkt tot een kansenkaart en afgestemd met het technisch ontwerpproces. Dit vormt de basis waarop het definitief ontwerp voor de 3 locaties wordt opgesteld. Terugkoppeling naar de respondenten is heel belangrijk: kaartmateriaal is een visuele weergave van de opbrengst. Deze wordt gedeeld met de buurt via het Gebiedsportaal met links naar de documenten en in de kaartlagen zelf.  

Lees ook ons artikel ‘Participatietraject met digitale middelen’ in het informatiemagazine ‘De Akkers’ 

Afbeelding Informatiemagazine ‘De Akkers’

 

Heatmap van enquête locatievraag wateroverlast

 

Technisch ontwerp 

Op basis van een vooronderzoek worden de effecten van droogte, hitte, bodemdaling en wateroverlast verkend en worden maatregelen benoemd.  Het afkoppelen van HWA is een bekend en tot de verbeelding sprekend voorbeeld. We rekenen capaciteiten door, vinden knelpunten en doen voorstellen om knelpunten op te lossen.    

Naast afkoppelen zijn in De Akkers oppervlakkig afstromen, waterberging, infiltratie in de pleinen en toepassen van wadi’s voorbeelden van civieltechnische componenten. Om deze maatregelen te verkennen, inzichtelijk te maken en te borgen is een ambitiedocument over klimaatadaptatie met oplossingsrichtingen aangedragen. Dit ambitiedocument leidt  tot een variantenvoorstel. Het ambitiedocument gaat puur over klimaatadaptieve effecten, niet over financiën. Naar verwachting zal van de benoemde maatregelen in het ambitiedocument het groen parkeren op een TTE-systeem en het aanleggen van wadi’s  gerealiseerd worden. Deze maatregelen zijn inmiddels goedgekeurd door de gemeentelijke beheerders. 

Daarnaast wordt er op civieltechnisch gebied aandacht besteed aan het verkleinen van de zettingsgevoeligheid van de openbare ruimte. De Akkers is een geotechnisch uitdagend gebied omdat de grondopbouw niet in het hele plangebied homogeen is. In het bouwteam wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd en besloten welke ophoogtechniek(en) worden gebruikt. Er wordt gebruik gemaakt van een trade-off matrix gebruikt om verschillende ophoogmaterialen met elkaar te vergelijken op financiële, technische en klimaatadaptieve eigenschappen. De aannemer adviseert hierin de beheerafdeling van de gemeente. 

Er loopt onderzoek naar het toepassen van licht duurzaam ophoogmateriaal, zoals glasschuim. Het toepassen van glasschuim als licht ophoogmateriaal scoort op meerdere vlakken: het is een circulair product en het heeft een lange levensduur. Daarnaast versterkt glasschuim het waterbergend vermogen van de straat omdat het extra waterberging kan creëren.  

Naast de waterbergende en infiltrerende maatregelen wordt ook actief aandacht besteed aan het verminderen van hittestress. Dit wordt gedaan door bomen terug te planten door middel van de I-tree methode. Deze methode berekent de waarde van de bomen door een totaalscore van schaduw, grootte, co2 e.d. Gevolg is dus dat door het toepassen van andere type bomen er minder bomen terugkomen maar de totale waarde hetzelfde blijft. Daarnaast wordt door het toepassen van groen parkeren en het extra toevoegen van openbaar groen gewerkt aan het ontharden van de openbare ruimte. 

Project- en Procesmanagement

Normaliter begint onze inbreng door gezamenlijk met de opdrachtnemer te werken aan het tenderdocument / Plan van Aanpak. Wij willen graag de uitvoeringsexpertise van de opdrachtnemer op optimale manier verwerken in het PvA en zijn alert om, per project, de onderscheidende elementen op treffende manier te verwoorden. Commercieel gezien zijn wij ons ervan bewust dat hier sprake is van een gezamenlijk offerte-traject. Wij zien dan ook geen problemen om uit te gaan van een bonus na succesvolle opdrachtverstrekking aan de opdrachtnemer. Meerwaarde, ten opzichte van het puur schrijven van een tenderdocument, zien wij echter het meest bij invulling van projectopdrachten door opdrachtnemers, samen met Gebiedsmanagers. U kunt hierbij denken aan:

Lees verder
  • Invulling procesbeheersing (voortgangsrapportages, risico-monitoring en vergunningeninventarisatie etc.)
  • Uitwerken PvE tot Uitvoeringsontwerp. Met onze relatics-ervaring bieden wij efficiente ondersteuning het uitwerken van objecteisen, eenduidige afstemming / toetsingsprocedures met de opdrachtgever etc.
  • Bieden van Gisportalen zodat alle projectbetrokkenen (incl. alle stakeholders) geïnformeerd kunnen worden over de juiste projectinfo. Waarbij natuurlijk per partij / per persoon onderscheid gemaakt kan worden in het aanreiken van het type en hoeveelheid aan informatiebronnen.

 

Contractadvisering en -beheersing

Gebiedsmanagers kan voor uw projecten een Gebiedsportaal opzetten en waar nodig essentiële informatie verzamelen en toevoegen. Hierbij zijn alle projectbetrokkenen (intern, maar ook opdrachtgever en overige betrokkenen) snel en efficiënt geïnformeerd en aangehaakt. Ook is met de huidige middelen zeer snel een visualisatie van het project mogelijk te maken, en kan bijvoorbeeld een 3D -analyse goed inzichtelijk te maken in hoeverre knelpunten met kabels en leidingen vooraf weggenomen kunnen worden. Juist in de voorbereidingsfase kunnen hier de juiste beslissingen genomen worden in wel/niet versnellen en kunnen kostenoptimalisaties gevonden worden.

Lees verder

Wij zijn gewend de projectdoelstellingen en hieruit voortvloeiende eisen, die aangereikt zijn door de opdrachtgever helder vast te leggen. Wij gebruiken hiervoor een unieke zelf ontwikkelde template in Relatics om op een efficiente manier te valideren en te verifiëren. Tijdens de uitwerking van het project blijven alle projectbetrokkenen geïnformeerd over de actuele status van alle uitgangspunten, randvoorwaarden en eisen.

Het gegevensportaal , duidelijk geformuleerde projectdoelstellingen en vraagspecificatie (op basis van onze template) geven een vliegende start voor uitwerking van uw opdracht.

Bij opdrachten voor Design & Construct kunnen wij voor u de volledige projectbeheersing voor u oppakken. Op een doelmatige wijze weten wij invulling te geven aan deze noodzakelijke activiteit om te zorgen dat de opdrachtgever ziet dat er op professionele manier invulling wordt gegeven aan de uitwerking van zijn contract. Specifieke component betreft een succesvolle oplevering naar de opdrachtgever.


 

Advies en Engineering

Op basis van de D&C -uitvraag en de aangereikte voorinformatie ondersteunen wij de opdrachtnemer met uitgewerkte projectadviezen,. Waarbij wij vaak/normaliter ondersteunen met geotechnische adviesondersteuning, rioleringstechnische advies ondersteuning en het geven van milieukundig advies. Daarnaast is aanvullende specialistische ondersteuning natuurlijk altijd mogelijk.

Wij maken hierbij gebruik van de expertise van onze netwerkpartners, waarbij wij structureel mee samenwerken (tbv. Flora & Fauna, Archeologie, Klimaatadaptief ontwerpen, Verkeersontwerpen etc).

Lees verder
BIM Ontwerp (3D / Relatics )

De mogelijkheden voor gebruik van BIM groeien per dag. Intussen hebben wij jarenlang ervaring in het werken met Relatics. Ook het gebruik van 3D -Ontwerpmogelijkheden wordt steeds meer gemeengoed. Opdrachtnemers ondersteunen wij door efficiënt eisenbeheer en clash-analyses, maar bijvoorbeeld ook door visualisaties van het ontwerp.

Detailontwerp / Uitvoeringsontwerp

Op basis van D&C kunnen wij uiteindelijk het Uitvoeringsontwerp opstellen. Hierbij ontstaat eenduidigheid voor alle betrokkenen hoe de feitelijke uitvoering uitvoeringstechnisch ingevuld dient te worden.