Opdrachtnemers

Gemeente Aalsmeer beantwoordt de behoefte aan woningbouw

Gemeente Aalsmeer beantwoordt de behoefte aan woningbouw

Rond het eerste kwartaal van 2022 zullen de eerste heipalen de grond in geslagen worden voor een nieuw woningbouwproject in Aalsmeer, Noord-Holland. In de Kudelstaart zal het project Westeinderhage de omgeving voorzien van maar liefst 267 nieuwe woningen. De gemeente Aalsmeer geeft hiermee gehoor aan de toenemende behoefte aan woningbouw vanuit de bewoners.

Van Omme & De Groot is het initiatiefnemer van dit project. Gebiedsmanagers heeft opdracht gekregen om het project volledig te ontwerpen en uit te werken. Van schets tot aan definitief ontwerp – wij zullen toewerken naar een plan waar iedere stakeholder blij van wordt. Een geweldig integraal project waarin we kunnen laten zien waar wij als Gebiedsmanagers goed in zijn!

Naar verwachting zullen de eerste zichtbare activiteiten rond Q1 van 2022 buiten opgestart worden. Een mooi integraal project waar Gebiedsmanagers trots op is!

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie of gemeente kunnen betekenen?
Neem dan contact op via Bart Kwakkelstein | bart.kwakkelstein@gebiedsmanagers.nl |tel. 06-10038390

Drie manieren om grote kansen voor klimaatadaptatie te ontdekken!

In 2050 dient Nederland klimaatbestendig en water robuust te zijn. Dat is een hele opgave, maar er liggen gelukkig genoeg kansen! Om deze kansen inzichtelijk en begrijpelijk te maken hebben wij drie simpele analyses opgezet. Zo kunnen we nieuwe kansen ontdekken voor klimaatadaptatie en anticiperen op belangrijke ontwikkelingen voor de aankomende jaren.

Laten we direct beginnen met de eerste analyse!

Analyse 1: Adaptatie hittestress op kwetsbare locaties:

In deze analyse worden risicogebieden in de wijk uitgelicht op hittestress. Hittestress is de vastgehouden hitte in een stad, omdat de warmte (door bijvoorbeeld gebouwen, veel uitstoot en airco’s) niet weg kan. In de analyse worden verschillende visualisaties gebruikt om probleemlocaties te achterhalen. Dit is van groot belang bij locaties zoals scholen, ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Als het daar te warm wordt is dat niet alleen schadelijk voor het milieu, maar ook voor de mensen! Daarom is het belangrijk om deze hittestress efficiënt te bestrijden. Met onze GIS-analyse tools krijg je duidelijk inzicht in de hittestress en hoe je deze zou kunnen verhelpen.

 Analyse 2: Natuurvriendelijke oevers

In Nederland neemt de biodiversiteit flink af. Dit komt door de manier waarop wij het land inrichten en beheren. In stedelijk en landelijk gebied komt er steeds minder flora en fauna voor. Echter, wordt de behoefte om de biodiversiteit te verbeteren steeds groter. Het transformeren van oevers kan hier enorm aan bijdragen. Door het natuurvriendelijk maken van oevers komt er ruimte voor een diversiteit aan planten en dieren, waardoor de biodiversiteit in rap tempo toeneemt! Om te onderzoeken of wij een oever natuurvriendelijk kunnen transformeren, doen wij door middel van een GIS-analyse tool een uitgebreide scan. Zo krijg je snel inzicht in welke oevers geschikt kunnen zijn om natuurvriendelijk in te richten en hoe je dit kunt doen.

Analyse 3: Groen parkeren

Parkeren is een enorme belasting voor het milieu. De samenkomst van auto’s en de stroomvoorzieningen zijn slechts enkele factoren die meespelen. Daarom is het van belang om parkeren groen te maken. In deze analyse gaan wij alle parkeerplaatsen in een wijk bekijken en ontdekken wij de kansen voor groen parkeren. Het succesvol maken en houden van groen parkeren is van een aantal factoren afhankelijk: de ligging van de kabels, de schaduwval, de hoeveelheid gebruik van de parkeerplaats, etc. Deze cruciale factoren nemen wij allemaal mee in onze analyse. Zo krijg je per parkeerblok specifiek advies over de vergroeningsmogelijkheden. De uitkomsten worden overzichtelijk gepresenteerd in een aantrekkelijke GIS kaart en vervolgens opgenomen in een online viewer zodat deze gegevens voor iedere betrokkene inzichtelijk zijn.

Benieuwd hoe jij klimaatadaptatie kan doorvoeren in jouw omgeving?
Neem dan direct contact op met:

Maarten de Hoog | maarten.de.hoog@gebiedsmanagers.nl | Tel. 06 23939319

Hoe het Gebiedsportaal uw project overzichtelijk houdt en tot een succesvol einde brengt

Bij een complexe ontwikkeling is overzicht cruciaal voor het succes van het project. De verschillende partijen, alle belanghebbenden en de overlappende planningen moeten allemaal goed gestroomlijnd zijn om het project tot een succesvol einde te brengen.

Neem bijvoorbeeld de woonwijk Nieuw Kralingen in Rotterdam. Een mooi voorbeeld waar de complexiteit duidelijk wordt. Hier wordt een woonwijk gebouwd op een oude locatie van een school, gemeentewerf en een aantal verenigingen. Er komt veel bij kijken om de bestaande bouw te transformeren naar een hele nieuwe woonwijk. Er moet rekening gehouden worden met riolering en efficiënte bouwlogistiek, maar ook bijvoorbeeld de voorbelasting en het kappen van bomen. Deze verschillende componenten hebben verschillende belanghebbenden met ieder eigen wensen, eisen en planningen.

Kortom: complexe ontwikkeling is een flinke puzzel. Met ons Gebiedsportaal lossen wij deze puzzel gemakkelijk voor jou op.  Deze tool maakt de planning van verschillende  partijen visueel en  overzichtelijk. Zo wordt het direct duidelijk waar mogelijke conflicten liggen.

Hoe werkt het? In het  Gebiedsportaal worden MS project planningen ingeladen in het GIS systeem en vervolgens overzichtelijk weergegeven. Het resultaat? Een interactieve kaart die op elk moment aangeeft wat, waar en wanneer gebeurt. Dit ziet er zo uit:

Indicatieve weergave van een concept draaiboek.
Wil jij ook overzicht behouden voor jouw projecten en deze tot een succesvol einde brengen?
Het Gebiedsportaal is makkelijk implementeerbaar binnen al uw projecten!

Maak direct een vrijblijvende afspraak met ons en ontdek de mogelijkheden

Onze participatieve aanpak bij de Akkers Schiedam

Gebiedsmanagers draagt samen met gemeente Schiedam, aannemer Van Gelder en Stijlgroep zorg voor de voorbereidingen van een volhoudbare wijk De Akkers in Schiedam.

De publieksparticipatie speelt in de bouwteamfase een voorname rol voor een 3-tal locaties in de wijk moet op het gebied van functie en gebruik nog een definitief ontwerp worden, waarbij input van de bewoners benodigd is. De coronamaatregelen hebben ertoe geleid dat het gehele participatietraject digitaal is doorlopen. Met de inzet van het de digitale enquête is de buurt bevraagd op met gemeente en Stijlgroep afgestemde themas en vragen over leefbaarheid, klimaatadaptiviteit, groen en spelen en vragen. Daarbij is een slimme koppeling gemaakt met Gebiedsportaal, als informatiehub over projectinformatie, een directe link naar de digitale enquête en informatie over de voorgeschiedenis van het participatietraject: 

Afbeelding Gebiedsportaal de Akkers

Aangezien fysieke bewonersavonden niet meer konden plaatsvinden is samen met Van Gelder, de gemeente Schiedam en Stijlgroep een informatiemagazine opgesteld en verspreid onder alle huishoudens in de Akkers. Hierin is naast de rollen en doelstellingen van het bouwteam ook uitleg gegeven hoe het Gebiedsportaal en de digitale enquête te bereiken zijn (links, QR- codes, etc.) De enquête heeft enkele weken open gestaan en heeft tot meer dan 100 respondenten geleid. 

Bruikbare output die Gebiedsmanagers heeft verwoord in een constateringenkaart en een responsmemo in overleg met de gemeente en Stijlgroep wordt verwerkt tot een kansenkaart en afgestemd met het technisch ontwerpproces. Dit vormt de basis waarop het definitief ontwerp voor de 3 locaties wordt opgesteld. Terugkoppeling naar de respondenten is heel belangrijk: kaartmateriaal is een visuele weergave van de opbrengst. Deze wordt gedeeld met de buurt via het Gebiedsportaal met links naar de documenten en in de kaartlagen zelf.  

Lees ook ons artikel ‘Participatietraject met digitale middelen’ in het informatiemagazine ‘De Akkers’ 

Afbeelding Informatiemagazine ‘De Akkers’

 

Heatmap van enquête locatievraag wateroverlast

 

Technisch ontwerp 

Op basis van een vooronderzoek worden de effecten van droogte, hitte, bodemdaling en wateroverlast verkend en worden maatregelen benoemd.  Het afkoppelen van HWA is een bekend en tot de verbeelding sprekend voorbeeld. We rekenen capaciteiten door, vinden knelpunten en doen voorstellen om knelpunten op te lossen.    

Naast afkoppelen zijn in De Akkers oppervlakkig afstromen, waterberging, infiltratie in de pleinen en toepassen van wadi’s voorbeelden van civieltechnische componenten. Om deze maatregelen te verkennen, inzichtelijk te maken en te borgen is een ambitiedocument over klimaatadaptatie met oplossingsrichtingen aangedragen. Dit ambitiedocument leidt  tot een variantenvoorstel. Het ambitiedocument gaat puur over klimaatadaptieve effecten, niet over financiën. Naar verwachting zal van de benoemde maatregelen in het ambitiedocument het groen parkeren op een TTE-systeem en het aanleggen van wadi’s  gerealiseerd worden. Deze maatregelen zijn inmiddels goedgekeurd door de gemeentelijke beheerders. 

Daarnaast wordt er op civieltechnisch gebied aandacht besteed aan het verkleinen van de zettingsgevoeligheid van de openbare ruimte. De Akkers is een geotechnisch uitdagend gebied omdat de grondopbouw niet in het hele plangebied homogeen is. In het bouwteam wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd en besloten welke ophoogtechniek(en) worden gebruikt. Er wordt gebruik gemaakt van een trade-off matrix gebruikt om verschillende ophoogmaterialen met elkaar te vergelijken op financiële, technische en klimaatadaptieve eigenschappen. De aannemer adviseert hierin de beheerafdeling van de gemeente. 

Er loopt onderzoek naar het toepassen van licht duurzaam ophoogmateriaal, zoals glasschuim. Het toepassen van glasschuim als licht ophoogmateriaal scoort op meerdere vlakken: het is een circulair product en het heeft een lange levensduur. Daarnaast versterkt glasschuim het waterbergend vermogen van de straat omdat het extra waterberging kan creëren.  

Naast de waterbergende en infiltrerende maatregelen wordt ook actief aandacht besteed aan het verminderen van hittestress. Dit wordt gedaan door bomen terug te planten door middel van de I-tree methode. Deze methode berekent de waarde van de bomen door een totaalscore van schaduw, grootte, co2 e.d. Gevolg is dus dat door het toepassen van andere type bomen er minder bomen terugkomen maar de totale waarde hetzelfde blijft. Daarnaast wordt door het toepassen van groen parkeren en het extra toevoegen van openbaar groen gewerkt aan het ontharden van de openbare ruimte. 

Advies en Engineering

Op basis van de D&C -uitvraag en de aangereikte voorinformatie ondersteunen wij de opdrachtnemer met uitgewerkte projectadviezen,. Waarbij wij vaak/normaliter ondersteunen met geotechnische adviesondersteuning, rioleringstechnische advies ondersteuning en het geven van milieukundig advies. Daarnaast is aanvullende specialistische ondersteuning natuurlijk altijd mogelijk.

Wij maken hierbij gebruik van de expertise van onze netwerkpartners, waarbij wij structureel mee samenwerken (tbv. Flora & Fauna, Archeologie, Klimaatadaptief ontwerpen, Verkeersontwerpen etc).

Lees verder
BIM Ontwerp (3D / Relatics )

De mogelijkheden voor gebruik van BIM groeien per dag. Intussen hebben wij jarenlang ervaring in het werken met Relatics. Ook het gebruik van 3D -Ontwerpmogelijkheden wordt steeds meer gemeengoed. Opdrachtnemers ondersteunen wij door efficiënt eisenbeheer en clash-analyses, maar bijvoorbeeld ook door visualisaties van het ontwerp.

Detailontwerp / Uitvoeringsontwerp

Op basis van D&C kunnen wij uiteindelijk het Uitvoeringsontwerp opstellen. Hierbij ontstaat eenduidigheid voor alle betrokkenen hoe de feitelijke uitvoering uitvoeringstechnisch ingevuld dient te worden.


 

Contractadvisering en -beheersing

Gebiedsmanagers kan voor uw projecten een Gebiedsportaal opzetten en waar nodig essentiële informatie verzamelen en toevoegen. Hierbij zijn alle projectbetrokkenen (intern, maar ook opdrachtgever en overige betrokkenen) snel en efficiënt geïnformeerd en aangehaakt. Ook is met de huidige middelen zeer snel een visualisatie van het project mogelijk te maken, en kan bijvoorbeeld een 3D -analyse goed inzichtelijk te maken in hoeverre knelpunten met kabels en leidingen vooraf weggenomen kunnen worden. Juist in de voorbereidingsfase kunnen hier de juiste beslissingen genomen worden in wel/niet versnellen en kunnen kostenoptimalisaties gevonden worden.

Lees verder

Wij zijn gewend de projectdoelstellingen en hieruit voortvloeiende eisen, die aangereikt zijn door de opdrachtgever helder vast te leggen. Wij gebruiken hiervoor een unieke zelf ontwikkelde template in Relatics om op een efficiente manier te valideren en te verifiëren. Tijdens de uitwerking van het project blijven alle projectbetrokkenen geïnformeerd over de actuele status van alle uitgangspunten, randvoorwaarden en eisen.

Het gegevensportaal , duidelijk geformuleerde projectdoelstellingen en vraagspecificatie (op basis van onze template) geven een vliegende start voor uitwerking van uw opdracht.

Bij opdrachten voor Design & Construct kunnen wij voor u de volledige projectbeheersing voor u oppakken. Op een doelmatige wijze weten wij invulling te geven aan deze noodzakelijke activiteit om te zorgen dat de opdrachtgever ziet dat er op professionele manier invulling wordt gegeven aan de uitwerking van zijn contract. Specifieke component betreft een succesvolle oplevering naar de opdrachtgever.


 

Project- en Procesmanagement

Normaliter begint onze inbreng door gezamenlijk met de opdrachtnemer te werken aan het tenderdocument / Plan van Aanpak. Wij willen graag de uitvoeringsexpertise van de opdrachtnemer op optimale manier verwerken in het PvA en zijn alert om, per project, de onderscheidende elementen op treffende manier te verwoorden. Commercieel gezien zijn wij ons ervan bewust dat hier sprake is van een gezamenlijk offerte-traject. Wij zien dan ook geen problemen om uit te gaan van een bonus na succesvolle opdrachtverstrekking aan de opdrachtnemer. Meerwaarde, ten opzichte van het puur schrijven van een tenderdocument, zien wij echter het meest bij invulling van projectopdrachten door opdrachtnemers, samen met Gebiedsmanagers. U kunt hierbij denken aan:

Lees verder
  • Invulling procesbeheersing (voortgangsrapportages, risico-monitoring en vergunningeninventarisatie etc.)
  • Uitwerken PvE tot Uitvoeringsontwerp. Met onze relatics-ervaring bieden wij efficiente ondersteuning het uitwerken van objecteisen, eenduidige afstemming / toetsingsprocedures met de opdrachtgever etc.
  • Bieden van Gisportalen zodat alle projectbetrokkenen (incl. alle stakeholders) geïnformeerd kunnen worden over de juiste projectinfo. Waarbij natuurlijk per partij / per persoon onderscheid gemaakt kan worden in het aanreiken van het type en hoeveelheid aan informatiebronnen.