Opdrachtnemers

Advies en Engineering

Op basis van de D&C -uitvraag en de aangereikte voorinformatie ondersteunen wij de opdrachtnemer met uitgewerkte projectadviezen,. Waarbij wij vaak/normaliter ondersteunen met geotechnische adviesondersteuning, rioleringstechnische advies ondersteuning en het geven van milieukundig advies. Daarnaast is aanvullende specialistische ondersteuning natuurlijk altijd mogelijk.

Wij maken hierbij gebruik van de expertise van onze netwerkpartners, waarbij wij structureel mee samenwerken (tbv. Flora & Fauna, Archeologie, Klimaatadaptief ontwerpen, Verkeersontwerpen etc).

Lees verder
BIM Ontwerp (3D / Relatics )

De mogelijkheden voor gebruik van BIM groeien per dag. Intussen hebben wij jarenlang ervaring in het werken met Relatics. Ook het gebruik van 3D -Ontwerpmogelijkheden wordt steeds meer gemeengoed. Opdrachtnemers ondersteunen wij door efficiënt eisenbeheer en clash-analyses, maar bijvoorbeeld ook door visualisaties van het ontwerp.

Detailontwerp / Uitvoeringsontwerp

Op basis van D&C kunnen wij uiteindelijk het Uitvoeringsontwerp opstellen. Hierbij ontstaat eenduidigheid voor alle betrokkenen hoe de feitelijke uitvoering uitvoeringstechnisch ingevuld dient te worden.

 

Referentie projecten

Groot-Onderhoud-Vincent-van-Goghlaan-pic-e1476747499256

Klimaatadaptatie in Papendrecht

Contract-advisering en beheersing

Gebiedsmanagers kan voor uw projecten een Gebiedsportaal opzetten en waar nodig essentiële informatie verzamelen en toevoegen. Hierbij zijn alle projectbetrokkenen (intern, maar ook opdrachtgever en overige betrokkenen) snel en efficiënt geïnformeerd en aangehaakt. Ook is met de huidige middelen zeer snel een visualisatie van het project mogelijk te maken, en kan bijvoorbeeld een 3D -analyse goed inzichtelijk te maken in hoeverre knelpunten met kabels en leidingen vooraf weggenomen kunnen worden. Juist in de voorbereidingsfase kunnen hier de juiste beslissingen genomen worden in wel/niet versnellen en kunnen kostenoptimalisaties gevonden worden.

Lees verder

Wij zijn gewend de projectdoelstellingen en hieruit voortvloeiende eisen, die aangereikt zijn door de opdrachtgever helder vast te leggen. Wij gebruiken hiervoor een unieke zelf ontwikkelde template in Relatics om op een efficiente manier te valideren en te verifiëren. Tijdens de uitwerking van het project blijven alle projectbetrokkenen geïnformeerd over de actuele status van alle uitgangspunten, randvoorwaarden en eisen.

Het gegevensportaal , duidelijk geformuleerde projectdoelstellingen en vraagspecificatie (op basis van onze template) geven een vliegende start voor uitwerking van uw opdracht.

Bij opdrachten voor Design & Construct kunnen wij voor u de volledige projectbeheersing voor u oppakken. Op een doelmatige wijze weten wij invulling te geven aan deze noodzakelijke activiteit om te zorgen dat de opdrachtgever ziet dat er op professionele manier invulling wordt gegeven aan de uitwerking van zijn contract. Specifieke component betreft een succesvolle oplevering naar de opdrachtgever.

Project- en Procesmanagement

Normaliter begint onze inbreng door gezamenlijk met de opdrachtnemer te werken aan het tenderdocument / Plan van Aanpak. Wij willen graag de uitvoeringsexpertise van de opdrachtnemer op optimale manier verwerken in het PvA en zijn alert om, per project, de onderscheidende elementen op treffende manier te verwoorden. Commercieel gezien zijn wij ons ervan bewust dat hier sprake is van een gezamenlijk offerte-traject. Wij zien dan ook geen problemen om uit te gaan van een bonus na succesvolle opdrachtverstrekking aan de opdrachtnemer. Meerwaarde, ten opzichte van het puur schrijven van een tenderdocument, zien wij echter het meest bij invulling van projectopdrachten door opdrachtnemers, samen met Gebiedsmanagers. U kunt hierbij denken aan:

Lees verder
  • Invulling procesbeheersing (voortgangsrapportages, risico-monitoring en vergunningeninventarisatie etc.)
  • Uitwerken PvE tot Uitvoeringsontwerp. Met onze relatics-ervaring bieden wij efficiente ondersteuning het uitwerken van objecteisen, eenduidige afstemming / toetsingsprocedures met de opdrachtgever etc.
  • Bieden van Gisportalen zodat alle projectbetrokkenen (incl. alle stakeholders) geïnformeerd kunnen worden over de juiste projectinfo. Waarbij natuurlijk per partij / per persoon onderscheid gemaakt kan worden in het aanreiken van het type en hoeveelheid aan informatiebronnen.