De projectmanagers en projectleiders van Gebiedsmanagers hebben expertise hoe te komen tot efficiënte invulling van de onderhouds- en reconstructiemaatregelen. Onze meerwaarde leveren wij door op slimme wijze (nieuwe) beleidskaders in te passen in uw beheerprojecten (bv. klimaatadaptatie). Wij zijn graag bereid u te adviseren en te helpen bij de vertaling van de meerjarenbegroting/jaarprogramma naar een efficiënte contractering van werken. De laatste jaren is duidelijk geworden dat vele beheerwegen naar Rome mogelijk zijn. Hebben wij het bijvoorbeeld over een uniek project, een meerjaren(onderhouds)programma per discipline en/of een geïntegreerd contract per wijk? Er zijn vele smaken en vervolgens is er ook nog de zoektocht naar de meest logische aanbestedingsvorm voor ‘het project’.

Hierbij zijn wij ons ervan bewust dat elke klant anders is. Er zit bijvoorbeeld een substantieel verschil tussen ‘een regisserende gemeente’ en een gemeente die werkt met een eigen ingenieursbureau. De eigen inzet van gemeente, maar ook de bijdrage van Gebiedsmanagers en zeker ook van de beoogde opdrachtnemer zal wezenlijk verschillen. Wij willen hier bij uitwerking van onze opdrachten zeker bij stilstaan.

Bekijk diensten

In nauwe samenwerking met de beheerafdeling geven wij een betrouwbare doorkijk op de civieltechnische kanten van uw beheerproject. Dat kunnen wij doen op inhuurbasis / gedelegeerd opdrachtgever of als ondersteunend civieltechnisch bureau. Specifieke adviesdiensten en -producten zijn:

  • Het opstellen een projectplan voor een integrale herinrichting. Hiermee worden de ambities en uitgangspunten vanuit elke beheerder op elkaar afgestemd. Gebruikelijk is om juist nog voor de start van de planuitwerking de gebruiker/bewoners op basis van een actief participatieproces te betrekken.
  • Vanuit de rioleringshoek is momenteel sprake van een zoektocht naar een optimale projectinvulling waarbij klimaatadaptatie (grotere piekbuien/hittestress e.d.), bewonersparticipatie (voor bv. Het wel/niet afkoppelen met bewoners) een steeds grotere rol
  • Gebiedsmanagers kunnen juist voor dit type projecten putten uit diverse voorbeeldprojecten.
  • Het pragmatisch toepassen van duurzaamheids- en MVO/SROI-aspecten in de beheerprojecten. Hierbij zoeken wij het evenwicht tussen toepassing van ambitieuze kaders vs. concrete voorschriften in uw uitvoeringscontract. Opdrachtnemers zijn gebaat bij (uniformiteit van) concrete ambities, maar straffeloos toepassen van allerlei regeltjes kan uiteindelijk belemmerend werken.
  • Het coördineren en integraal afstemmen van de benodigde onderzoeken (wel/niet een voorontwerp riolering, milieukundig onderzoek, archeologie, explosieven, flora/fauna). Heldere analyse van mogelijke risico’s op uw beheerprojecten.
  • Verkenning van civieltechnische aspecten op de betaalbaarheid van het plan. In hoeverre zijn de beheerbudgetten toereikend? Maakt een integraal plan ‘werk met werk’ mogelijk? Is er daarmee ruimte voor extra ambities? Gebiedsmanagers beschikt over gedegen kennis van de SSK-methodiek en biedt daarmee ook houvast voor budgetteren van de niet-civieltechnische kostencomponenten (bv. SROI / participatie / leefbaarheid) bij herinrichtingen.
  • Opstellen inkoopplannen voor verdere uitwerking van civieltechnische projecten. Mede op basis van actuele kennis van de Aanbestedingswet en aanbestedingsprocedures, heldere analyse van de voor- en nadelen van de verschillende contractvormen geven wij u duidelijk advies hoe verder invulling te geven aan uw beheerproject.