Leerdam; geen klimaatadaptatie zonder burgerparticipatie

De Leerdamse woonwijk Achter de Pijp is een typische jaren ’50 wijk. De woningbouwvereniging Kleurrijk Wonen gaat ca. 150 woningen slopen en vervangen door nieuwe, modernere woningen en ook de gemeente wil de Openbare Ruimte vernieuwen. De riolering is niet in staat de (toekomstige) piekbuien goed te verwerken. De wijk dient klimaatbestendiger te worden gemaakt. Gebiedsmanagers heeft vanaf het opstellen van het projectplan tot en met de aanbesteding het werk begeleid.

Tegelijkertijd zijn er signalen vanuit de bewoners dat zij de leefbaarheid voor verbetering vatbaar vinden. De belangrijkste projectdoelstelling is daarom dat, naast de kwalitatieve verbetering van de Openbare Ruimte ook vooral de betrokkenheid van de burger in de wijk vergroot moet worden. En niet alleen vanwege het feit dat er nu een werk uitgevoerd moet gaan worden, maar vooral de wens voor grotere betrokkenheid op langere termijn. Dit werk kan daarvoor een belangrijke katalysator zijn.

Vanuit deze doelstelling is een Best Value Aanbesteding uitgezet, om daarmee de expertise van de inschrijvers optimaal te Kunnen benutten.

Gemeente Leerdam heeft als regisserende gemeente niet de ambitie om de aannemer in detail alles voor te schrijven. Bovendien was het belangrijk de goede relatie met de burger in stand te houden, en zich daarbij niet alleen op de technische aspecten te concentreren. ‘Ook de inbreng van de de eigen wijkambassadeur is daarbij van belang’. Er is voorontwerp voor het rioleringssysteem gemaakt. Daarmee zijn heldere kaders met goede basisinformatie naar de inschrijvers geformuleerd.’ Er zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd. Die waren vooral bedoeld om de aannemers, die interesse toonden, er op te wijzen dat we zouden kiezen voor een Best Value benadering met duidelijke projectdoelstellingen, die niet alleen gebaseerd zijn op technische kaders.

Vanwege de complexiteit van het hele project wordt er van de opdrachtnemer veel verwacht. Het gaat om een groot werkgebied met verschillende soorten werkzaamheden. Het is een belangrijk aspect geweest dat dat de opdrachtnemer de wensen van de bewoners serieus neemt. Je kan nog zo goed alles opschrijven en vastleggen: uiteindelijk is er altijd verlies van informatie, wat voorkomen kan worden wanneer de opdrachtnemer zelf met betrokkenen praat en garant staat voor wat hij afspreekt.

Het UAV-GC contract is door Gebiedsmanagers opgesteld en hierin zijn zowel de werkzaamheden van Kleurrijk Wonen (slopen en inrichten kavels) en gemeente opgenomen. Technisch kader zijn de sloopeisen, het gemeentelijk handboek en een aangedragen rioleringsontwerp. Er is voorzien in waterbuffers onder pleinen en groenvoorzieningen in openbare Ruimte en waar mogelijk de voortuinen te vergroenen. Zo wordt het regenwater beheerst naar het oppervlaktewater afgevoerd. Welke methodes en technieken gebruikt gaan worden is aan de opdrachtnemer. Uiteindelijk toetst de gemeente het ingediende detail- en uitvoeringsontwerp, alvorens gestart kan worden met de feitelijke uitvoering. Gebiedsmanagers ondersteunt de gemeente in het SCB Proces.

Het hele project wordt pas in 2020 afgerond. De eindoplevering van het project Achter de Pijp kan straks gezien worden als het resultaat van een succes waar jaren gezamenlijk aan is gewerkt. Door de bewoners erbij te betrekken zien ze welke bereidheid gemeente heeft om in gezamenlijkheid te investeren en de leefbaarheid te verbeteren. Dat zal ook de burger stimuleren om ook een actieve bijdrage te leveren.

(deze referentie is een bewerking van onderstaand artikel uit Stad en Groen)

Artikelen:
Geen klimaatadaptatie zonder burgerparticipatie
Leerdam stelt burger centraal

Vaardigheden

Gepubliceerd op

september 12, 2018