Ontwikkeling tot gewilde woonwijk | Nieuw Kralingen

In Rotterdam wordt vlakbij de Kralingse Plas, ter hoogte van het huidige Bedrijventerrein Boezembocht  de nieuwe woonwijk Nieuw Kralingen ontwikkeld door de Ontwikkelcombinatie Nieuw Kralingen (OCNK, ERA Contour en Heijmans  

Gebiedsmanagers heeft opdracht voor de civieltechnische advisering bij deze mooie gebiedsontwikkeling 

Nieuw Kralingen wordt een woonwijk in het hogere segment voor een doelgroep die nu relatief vaak vertrekt uit Rotterdam. Nieuw Kralingen wordt een stadswijk in een rustig stadse setting. Goede bereikbaarheid, kwalitatief goede woningen en een goede aansluiting met het Kralingse Bos maken dit een uniek woongebied. 

Gebiedsmanagers is direct betrokken bij het opstellen van de waterstructuurvisie. Bij de ontwikkeling van Nieuw Kralingen zijn hoge duurzaamheidsambities geformuleerd, ook ten aanzien van klimaatadaptatie. In samenwerking met de gemeente Rotterdam, het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard wordt ook specifiek onderzoek gedaan hoe omgegaan moet worden met de huidige verbinding tussen het boezemwater en de Kralingse Plas, met daarin verwerkt een defosfateringsinstallatie 

Andere belangrijke speerpunten in de planvorming zijn de Bomenvisie, het verleggen van de bestaande Bosdreef en het optimaliseren van de grondstromen in relatie tot gewenste ontwerppeilen en bodemkwaliteit van het gebied.  

Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt medio 2020 gestart met fase 1 en de verlegde Bosdreef. 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

september 29, 2019