Verlegging middenspanningstracé woongebied Wilgenrijk Maassluis

Opdrachtgever: Wilgenrijk

Wilgenrijk is een nieuw woongebied tussen Rotterdam en Den Haag, dicht bij Maassluis, Maasland en natuurgebied Midden-Delfland en heeft een grootte van ca. 70 ha. Naar verwachting worden er ca. 1500 huizen gebouwd. Het bestaande agrarische gebied wordt de komende jaren getransformeerd naar een nieuw woongebied. In het plangebied zijn echter nog 2 belangrijke nutsleidingen dominant aanwezig; een rioolpersleiding en een 25 kV middenspanningsleiding.

Gebiedsmanagers heeft in opdracht van Wilgenrijk BV. het overleg gevoerd met Westland Infra om te komen tot een optimale inpassing van het 25 kV tracé. Belangrijke knelpunten waren de parkwal (ruim 10 meter hoog) en de passage van een 3 tal watergangen en de doorgaande infrastructuur. Daarnaast zal het uiteindelijke woongebied een hogere drooglegging verkrijgen, waardoor het totale gebied bijna 1 meter opgehoogd moet worden.

Gebiedsmanagers heeft in overleg met Westland Infra diverse scenario’s nader onderzocht, te weten:

– (gefaseerd) ophalen/verdiepen van de bestaande leiding danwel toepassing van lichtgewicht materialen, met overkluizing ter hoogte van de geluidswal.

– Traditioneel vervangen van de leiding (open sleuf) met overkluizing / beperkte gestuurde boring

– (hoofdzakelijk) gestuurde boring

Op basis van de kostenraming, mogelijkheden in ontwikkeltempo en met oog op het minimaliseren van de risico’s is gekozen voor een gestuurde boring (met 1 bovengronds tussenpunt ten behoeve van het te bouwen trafostation). Er is overeenstemming bereikt met de netbeheerder over de te hanteren kostenverdeelsleutel.

Het nieuwe tracé wordt in het eerste kwartaal van 2016 aangelegd. Alle toekomstige ontwikkelingen in het plangebied kunnen hierdoor ongehinderd doorgang vinden.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

april 22, 2016