Samen aan de slag met klimaatadaptatie!

Gebiedsmanagers staat middenin het civieltechnische werkveld. Daarin zien wij de gevolgen van klimaatverandering: extremiteiten op het gebied van extreme neerslag, hitte, droogte, verzilting en bodemdaling. Deze veranderende omstandigheden maken het stedelijk gebied kwetsbaar. Rioleringssystemen kunnen de neerslag niet aan, versteende buitenruimtes krijgen vaker last van hittestress en de materialen sneuvelen sneller als gevolg van zettingen. De komende jaren zullen in Nederland de overlast en kosten ten gevolge van klimaatverandering alleen maar toenemen. Dit heeft een directe relatie met de leefbaarheid van wijken en de betaalbaarheid van wonen. Verouderde stedelijke ruimten en woonwijken vragen om een toekomstbestendige herinrichting, zowel bij ontwikkelingen als beheerprojecten.

Gebiedsmanagers ziet bij het inspelen op klimaatadaptatie tal van kansen. Wij hebben met het gebiedsportaal klimaatadaptatie (https://www.mkb-infra.nl/over-mkb-infra/gebiedsportaal) van MKB-Infra expertise in het vinden van de juiste maatregelen. Ook het vinden van de juiste contractvorm, waarmee innovatie uit de markt optimaal wordt benut maar toch de gewenste controle wordt behouden, is ons specialisme. Het beheren, delen en inzichtelijk maken van al deze informatie doen wij met ons Gebiedsportaal. Naast innovatie in de technische opgave en digitalisering, zien wij het betrekken van bewoners ook als belangrijk onderdeel van een succesvolle aanpak. Zet deze lokale expertise in om draagvlak te creëren en leefbaarheid te vergroten. We betrekken bewoners vroeg in het proces, en nemen hun wensen waar mogelijk mee in het uiteindelijke ontwerp.

Ontdek met de infographic onze stapsgewijze aanpak waarmee we onze opdrachtgevers ontzorgen. Klik op een onderdeel voor meer verdieping.

Meer weten? Ga over de infographic heen en verdiep je in ons verhaal!

INTEGRALE DUURZAAMHEIDSVISIE

Wij allen zien de gevolgen van klimaatverandering: extremiteiten op het gebied van hitte, neerslag, droogte. Deze alsmaar urgenter wordende opgave vraagt om pragmatische adaptie. Gebiedsmanagers ziet klimaatadaptatie als een integrale opgave. Wij gaan voor praktische, haalbare en breed gedragen toepassingen.

Gebiedsmanagers werkt inhoudelijk samen met gerenommeerde netwerkpartners aan de oplossingen voor een klimaatadaptieve aanpak. Wij bieden meerwaarde door naast de technische haalbaarheid ook de betrokkenheid van bewoners en andere stakeholders serieus te nemen. Lees meer...

WIJKPROGRAMMA

Wij zijn van mening dat klimaatadaptatie weliswaar een specifiek aandachtsgebied is, maar dat ook (met name) energietransitie, toekomstbestendigheid, leefbaarheid maar ook bv. bodemdaling een integrale oplossing vragen, waarbij de participatieve aanpak voordelen biedt.

Ook werken gemeenten steeds vaker in gezamenlijkheid met bewoners aan een verbetering van de leefbaarheid. Dit kan resulteren in mooie initiatieven waarbij een wijkraad een eerste aanspreekpunt is voor het signaleren van mogelijke knelpunten en er in gezamenlijkheid aan een mooiere wijk gewerkt wordt. Lees meer...

PROJECTUITWERKING

De aanpak van Gebiedsmanagers stelt u in staat uw projectdoelstellingen te behalen. Wij werken met een hoog draagvlak aan innovatieve, duurzame oplossingen met meerwaarde. Gebiedsmanagers biedt een actieve bijdrage aan een verbetering van de ketensamenwerking. Met een juist contractadvies ligt de basis voor een uitvoeringscontract, waarmee de basisinformatie in orde is en risico’s helder benoemd en afgebakend zijn.

Wij zijn een groot voorstander om de inschrijvers/opdrachtnemer hun uitvoeringsexpertise in te laten zetten en innovatie, juist bij klimaatadaptieve projecten, een kans te geven. Lees meer...

OMGEVING
Participatiesamenleving; burger heeft kennis en is mondig.

Krimpen a/d IJssel
Komende jaren gaat gemeente Krimpen aan den IJssel serieus invulling geven aan de vernieuwing van haar openbare ruimte in de wijk Langeland. Hierbij de opgave om ook de ambities ten aanzien van klimaatadaptatie, energietransitie en duurzaamheid waar te maken bij deze herinrichting. Lees meer...

Goeree-Overflakkee

Met de Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie heeft de Tweede Kamer aangegeven dat elke gemeente actie moet ondernemen met betrekking tot klimaatverandering. Ook gemeente Goeree Overflakkee (de voormalige gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee) heeft de handschoen opgepakt en wil op basis van een stresstest Lees meer...

Lansingerland
Gemeente Lansingerland heeft Gebiedsmanagers gevraagd de planvorming voor de klimaatadaptieve herinrichting Bloemenbuurt nader uit te werken. Naast een eerste analyse en inhoudelijke uitwerking/suggesties voor verduurzaming van de wijk is ook de input van bewoners van belang. Met hulp van onze GIS-georienteerde Enquetetool is de bewoners gevraagd hun mening te geven over alle inrichtingsaspecten. Lees meer...

 

Leerdam
De Leerdamse woonwijk Achter de Pijp is een typische jaren ’50 wijk. De woningbouwvereniging Kleurrijk Wonen gaat ca. 150 woningen slopen en vervangen door nieuwe, modernere woningen en ook de gemeente wil de Openbare Ruimte vernieuwen. De riolering is niet in staat de (toekomstige) piekbuien goed te verwerken. De wijk dient klimaatbestendiger te worden gemaakt. Gebiedsmanagers heeft Lees meer...

MIDDELEN
Wij zetten ons Gebiedsportaal in om alle openbare toegankelijke informatie te ontsluiten. Hiermee wordt zeer snel duidelijk waar aanvullend projectmatig onderzoek benodigd is. Via het Gebiedsportaal wordt de informatie zeer goed toegankelijk, ook tijdens de aanbestedings- en realisatiefase.

Met ons handboek Online kunnen wij vanuit het gemeentelijk handboek / PvE werken aan een projectspeficieke vraagspecificatie. Deze vraagspecificatie is de basis voor een UAV-GC contract dan wel de basis waarmee het bestek kan worden opgesteld. Groot voordeel van deze werkwijze is dat alle eisen Lees meer...

Papendrecht
In opdracht van de gemeente Papendrecht is in 2016 door Buro Bergh en Gebiedsmanagers samen met de bewoners van de wijk Westpolder een klimaatadaptief herinrichtingsontwerp voor de wijk Westpolder opgesteld. Lees meer...

Delft
Namens de gemeente Delf heeft Gebiedsmanagers het project herinrichting Abtswoudseweg begeleid.Naast de noodzaak tot rioolvervanging was er MRDH subsidie beschikbaar voor het creëren van een fietsstraat en was er een wens voor een ecologische verbinding door de straat. Lees meer...

Schouwen-Duiveland
In nauwe samenspraak met de gemeente Schouwen Duiveland en Lindeloof is er gekeken naar klimaatadaptieve maatregelen en mogelijke besparingsopties. Er is uiteindelijk gekozen voor de oplossing, waarbij het vuilwaterriool deels gerelined wordt. Lees meer...

MIDDELEN
Gebiedsmanagers, en haar partners, beschikken over een breed palet aan instrumentaria om daarmee op efficiënte wijze vanaf de eerste beleidsmatige verkenning tot en met de oplevering de diverse partijen op slimme manier te voorzien van de juiste informatie. Met het BSR™ (Brand Strategy Research) model van SAMR worden de drijfveren van mensen ontrafeld en krijgen wij meer inzicht hoe de burger te benaderen.

In het kader van een goed participatieproces is het opvragen van informatie bij de burger zeer belangrijk. Met onze unieke GIS georiënteerde enquetetool zijn wij in staat om de burger op pro-actieve wijze te betrekken bij uw project. Zie hiervoor Bloemenbuurt Lansingerland. Lees meer...

Gebiedsmanagers hanteert hiermee een gedegen procesmatige aanpak voor verduurzaming van de buitenruimte. Wij luisteren naar bewoners, wij bieden opdrachtnemers de mogelijkheid tot innovatie. Hiermee komen we gezamenlijk verrassend snel tot een mooie duurzame buitenruimte! Neem gerust contact op; wij helpen u graag met het realiseren van uw klimaatadapatieve opgave!

 

In samenwerking met: