Onze participatieve aanpak (zie voor meer informatie hieronder) wordt gezien en gedragen bij een groeiend aantal opdrachtgevers. Zo ook de gemeente Leidschendam- Voorburg. Gebiedsmanagers begeleidt en adviseert deze gemeente tijdens het publieksparticipatietraject bij 2 projecten: “Strabolaan en omgeving” in Voorburg en “Prinsenhof- Laag” in Leidschendam. Deze wijken worden gekenmerkt als suburbane wijken met diverse woningtypologieën en enkele voorzieningen. In beide projectgebieden wordt de riolering vervangen (van gemengd naar gescheiden incl. afkoppelen woningen) en de openbare ruimte gereconstrueerd. Hierbij zijn kleine aanpassingen in de inrichting van de openbare ruimte mogelijk. Deze aanpassingen worden bepaald op basis van de uitkomsten van een te doorlopen publieksparticipatietraject met de bewoners en gebruikers van de plangebieden.  

Advisering in publieksparticipatie 

Met behulp van een enquêtetool kunnen we laagdrempelig en transparant inzicht verkrijgen in de kansen en wensen op uiteenlopende thema’s van de gebruikers in de openbare ruimte. Normaliter gebruikt  Gebiedsmanagers’ haar eigen Digitale Enquêtetool, maar nu kregen wij de kans om ook ervaring op te doen met de officiële gemeentelijke App. Daarbij adviseren wij de gemeente hoe de enquête opgetuigd en op welke wijze deze uitgezet kan worden. 

Participatie in het tijdperk van ‘Social Distance’                                                                                                                       

Juist in deze rare tijd en inachtneming van  ‘social distance’  kan met hulp van de Digitale Enquêtetool de benodigde participatie in projecten opgepakt worden! Benieuwd naar onze aanpak?  Lees hier het volledige artikel

Wijkanalyse 

In onze participatieve aanpak maken wij een wijkanalyse. In eerste instantie nemen we ter algemene beeldvorming voor kaders en uitgangspunten interviews af met personen die veel kennis hebben van het gebied of het beleid (Wijkmanagers, beheercoördinatoren, duurzaamheidsadvideurs, etc.). Daarnaast maken we een demografische en sociaal- economische inventarisatie en analyse van de stand van zaken in de projectgebieden. Dit vormt een belangrijk startpunt van het participatietraject, aangezien met een wijkanalyse inzicht wordt verkregen waar, met wie en op basis waarvan wordt geparticipeerd. Het beschrijft de karakteristieken van het plangebied, zowel op fysiek als sociaal gebied. 

Met deze analyse wordt zo goed mogelijk inzicht verkregen in de structuren van de wijk en hoe de buitenruimte (niet) wordt gebruikt. Het doel is om hieruit zo goed mogelijk de thema’s, (duurzaamheids)kansen, issues, etc. te destilleren die kunnen worden meegenomen in de enquête. Voor project Strabolaan e.o. is de wijkanalyse inmiddels afgerond. Op basis daarvan zijn enquêtevragen opgesteld en afgestemd met de gemeente. De enquête is na een 1e bewonersavond een maand online gezet. 

 

Constaterings- en kansenkaart 

Met de responsdata van de enquête is een memo met de analyse van de respons met constateringskaart opgesteld. Deze worden samen met de opdrachtgever doorgenomen en omgezet in een kansenkaart voor de aanpassingen in de openbare ruimte. Deze wordt vervolgens gedeeld en toegelicht met de bewoners tijdens een 2e bewonersavond. De kaarten zijn voor de gebruikers inzichtelijk en begrijpelijk en vormt een prima transparant communicatiemiddel wat er met de input wordt gedaan en hoe dit vervolgens een plek krijgt in een inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Hiermee behouden we draagvlak tijdens het publieksparticipatieproces en is het project maatschappelijk robuust (sociaal draagvlak)! 

Gebiedsmanagers’ participatieve aanpak 

Wij hebben de overtuiging dat een openbare ruimte niet alleen technisch moet ‘werken’, maar ook veilig en plezierig moet zijn om in te verblijven. De openbare ruimte is dé plek waar sociale contacten worden opgedaan; hier komt men in beweging, hier kun je elkaar ontmoeten, hier leven we samen. Als de drager van een gezonde leefomgeving is het zorgvuldig inrichten van de openbare ruimte – met aandacht voor alle stakeholders en rekening houdend met hun belangen en waarden – van groot belang. Bij het waarmaken van deze ambitie zien wij dat de samenleving om ons heen verandert. Mensen kunnen en willen zichzelf beter organiseren, onder andere door betere informatie- en communicatiemogelijkheden die het internet biedt. De overheid beweegt duidelijk mee in deze ‘bottom-up’ trend, door het geleidelijk introduceren van de participatiesamenleving. Dit doet zij onder andere met instrumenten als de (toekomstige) Omgevingswet.  

Maak gebruik van de kennis van de gebruiker 

Deze bottom-up trend vraagt om een omslag in denken en doen, ook voor partijen in de GWW-sector en ruimtelijk ordenaars, zowel in de private als publieke sector. Deze trend vertaalt zich in het projectproces naar een toegenomen nut en noodzaak van participatie. Noodzaak vanwege de onvermijdelijke ‘bottom-up’ trend, nut vanwege de evidente meerwaarde van participatie voor een breed gedragen, soepel verlopend project met een duurzaam resultaat. Kortom: kennis hebben van de gebruiker van een gebied en deze een rol geven bij de inrichting van de buitenruimte is in onze ogen onmisbaar voor een project met een succesvolle participatieve aanpak.