Speerpunten

BIM/GIS

Gebiedsmanagers maakt vanaf de initiatieffase actief gebruik van een eigen Building Information Management systeem (BIM). Wij beschikken over actuele kennis om onze opdrachtgevers vanaf de eerste stappen bij gebiedsontwikkelingen en reconstructies de voordelen van BIM praktisch toe te laten passen. Daarnaast biedt onze aanpak ook voordelen in het ontwerpproces en in de realisatie- en opleveringsfase!

www.gebiedsportaal.nl

Handboek Online

Vrijwel elke gemeente in Nederland beschikt over een handboek, programma van eisen (PvE) of leidraad voor de inrichting en beheer van de openbare ruimte (Lior). Hiermee worden de eisen, richtlijnen en (proces)afspraken voor de inrichting van de openbare ruimte binnen een gemeente vastgelegd en gecommuniceerd. Gemeentes stellen hiermee een basiskwaliteit vast waaraan de uitstraling en beheerbaarheid van de openbare ruimte moet voldoen. Afhankelijk van het type werk dient deze algemene set eisen voor een project specifiek gemaakt te worden door de relevante delen, aangevuld met projectspecifieke afspraken en eisen van derden over te hevelen naar een projectspecifiek programma van eisen. Gebiedsmanagers heeft hiervoor een uniek Handboek Online ontwikkeld, met voordelen voor beheerders, initiatiefnemers/ opdracht gevers en opdrachtnemers.

Brochure van Handboek Online

Volhoudbaarheid

Klimaatadaptatie

Gebiedsmanagers staat middenin het civieltechnische werkveld. Daarin zien wij de gevolgen van klimaatverandering: extremiteiten op het gebied van neerslag, hitte, droogte, verzilting en bodemdaling. Deze veranderende omstandigheden maken het stedelijk gebied kwetsbaar. 

Ontdek met de infographic onze stapsgewijze aanpak waarmee we onze opdrachtgevers ontzorgen. Klik op een onderdeel voor meer verdieping.

Infographic Klimaatadaptatie

Klimaatmitigatie

Klimaatmitigatie draait om het inperken van verdere klimaatverandering. Bij Gebiedsmanagers is dit een belangrijk onderdeel van de Volhoudbaarheidsvisie; het draagt bij aan de transitie naar een klimaatrobuuste en milieuvriendelijke leefomgeving. Onze ultieme doelstelling is circulariteit volgens het Cradle to Cradle-principe: we nemen afscheid van lineaire processen en beschouwen afval als grondstof. Daarmee pakken wij onze verantwoordelijkheid richting een volhoudbare samenleving.

Hoe we dit doen?

Infographic Klimaatmitigatie

Participatie

Onze samenleving verandert. We zien de trend dat mensen zichzelf beter kunnen en willen organiseren, onder andere door betere informatie- en communicatiemogelijkheden die het internet biedt. De overheid beweegt duidelijk mee in deze ‘bottom-up’ trend, door het geleidelijk introduceren van de participatiesamenleving. Dit doet zij onder andere met instrumenten als de (toekomstige) Omgevingswet. Onder deze wet zijn gemeenten bijvoorbeeld verplicht om participatiebeleid te hebben en uit te voeren.

Ontdek onze aanpak door de infographic te doorlopen.

Infographic Participatie

Project- en procesmanagement

Vraagstukken voor de openbare ruimte worden steeds complexer en integraler. Het pragmatisch en resultaatgericht begeleiden van deze projecten zit in het DNA van ons bedrijf. Gebiedsmanagers zorgt ervoor dat de juiste mensen voor de juiste taken worden ingezet, waarbij gestuurd wordt op tijd, kwaliteit en geld. Gebiedsmanagers ziet daarbij de participatieve aanpak als een onmisbaar onderdeel van het projectproces. Wij zorgen voor de juiste sturing van processen en voor een goede voorbereiding, uitvoering en afronding van projecten.

Wij zijn omgevingsbewust waarbij we niet alleen oog hebben voor stedenbouwkundige, plan-economische en civieltechnische aspecten, maar ook voor sociaal draagvlak en kansen voor verduurzaming. Projecten in de buitenruimte zijn een uitgelezen kans om de samenwerking tussen diverse stakeholders vorm te geven en ambities op elkaar af te stemmen. Onze aanpak faciliteert samenwerking tussen overheden, bewoners, ondernemers en ontwikkelaars en borgt hierin draagvlak, ook bij beheerders. Zo wordt in synergie een robuuste en volhoudbare buitenruimte gerealiseerd die is afgestemd op ieders wensen.

Met gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke processen, verstand van de inhoud,  en uitermate bedreven in het meenemen van de verschillende belangen van betrokken partijen zorgen wij ervoor dat het stedenbouwkundig ontwerp maakbaar, leefbaar, betaalbaar en duurzaam is.