Iedereen is druk bezig met het werk aan onze Openbare Ruimte

Digitaal samenwerken

Of u nu met een rioolvervangingsopgave bezig bent, een binnenstedelijke herinrichting of met gebiedsontwikkeling, werk aan de buitenruimte is vaak een complexe opgave die eisen stelt aan de wijze van communiceren en het goed beheersen van uw informatiestromen.

Gebiedsportaal is een online omgeving met de informatie die relevant is voor uw project. Gebiedsportaal zorgt dat informatie makkelijk wordt ontsloten, gecombineerd en gedeeld kan worden met de partners van het projectteam. Maar dit kan ook (on)beperkt met andere belanghebbenden als buurtbewoners.

Online tools toegesneden op actuele projectbehoeften

Iedere projectfase heeft zijn eigen dynamiek en kent zijn eigen behoeftes. Zo kan tijdens de ontwerpfase publiek beschikbare data (PDOK!) zoals hittestresskaarten, bestemmingsplannen en voor het ontwerp relevante data gecombineerd worden met projectspecifieke informatie.

Tijdens de uitvoering spelen juist geheel andere behoeften. Dan is het belangrijk te zien wat de impact van wijzigingen in projectfasering op de tijdelijke verkeersmaatregelen zal zijn, en is het voor de opdrachtgever belangrijk zicht te houden op de voortgang van de werkzaamheden en de daarbij behorende kwaliteitscontroles.

Om deze reden hebben we het gebiedsportaal toegesneden op de drie bepalende fasen van een project: die van initiatief, ontwerp/engineering en uitvoering. In elke fase speelt participatie een rol.

Informatiebehoud door de keten met BIM

Bij elk project verandert in de tijd de informatiebehoefte en wisselt de projectteam-samenstelling. Informatie-uitwisseling is verschillend vanaf de initiatieffase tot en met de beheeroverdracht. Ook zijn verschillende organisaties verantwoordelijk voor (onderdelen) van de projectuitwerking, maar willen wel efficiënt samenwerken.

Ook werken deze partijen met uiteenlopende software en hebben elk een andere informatiebehoefte. Een  geotechnisch adviseur heeft een andere informatiebehoefte dan een stedenbouwkundig ontwerper of gemeentelijk beheerder. Ook de burger kijkt graag mee bij de totstandkoming van een project.

Een herkenbare eerste stap is de ontwerp- en engineersfase. De gemeente richt het portaal in; het betrokken ingenieursbureau levert de ontwerpinformatie. Op basis van deze informatie in het Gebiedsportaal kan de aannemer ‘de informatie verrijken’ op basis van alle revisiegegevens.

Met het Gebiedsportaal wordt het ontwerp omgezet op basis van landelijke informatiestandaarden als de NLCS, IMBOR en de GWSW. Zo kan effectief geschakeld worden van ontwerp naar engineering, effectief ingezet worden in de aanbestedingsfase en uiteindelijk via de uitvoering naar een digitaal opleverdossier, waar de beheerder ook daadwerkelijk iets mee kan! In elke fase kan informatie gedeeld worden; naar bewoners of naar directievoerder/toezichthouder.

Wat kan het Gebiedsportaal voor u betekenen?

Ontwerp- en engineeringsfase

Tijdens de ontwerp- en engineeringsfase van uw project is gebiedsportaal de locatie waar u als opdrachtgever projectspecifieke gegevens kunt combineren met locatiespecifieke data en delen met uw projectpartners. Het voordeel van publiek beschikbaar gestelde data is dat deze informatie…

Realisatiefase

Tijdens de realisatiefase van het project is gebiedsportaal de locatie waar de opdrachtnemer alle relevante door de opdrachtgever verstrekte gegevens kan combineren met alle uitvoeringsgerelateerde informatie. Daarnaast bieden wij enkele tools die u helpen in de uitvoering…

Participatiefase

Het Gebiedsportaal is eenvoudig in gebruik en is aan te passen voor een specifieke doelgroep. Hierin wordt er gebruik gemaakt van dezelfde database als het projectteam, maar kan ervoor worden gekozen om informatie op een andere manier te visualiseren. Op deze manier…

Meer weten?

Toelichting GWSW

GWSW staat voor het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water. Dit is een open standaard opgesteld door Stichting RIONED voor het eenduidig uitwisselen en ontsluiten van gegevens voor het beheren van het stedelijk water en riolering. 

Toelichting NLCS

De NLCS is de Nederlandse CAD standaard voor de GWW-sector. De NLCS bevat afspraken voor het omgaan met digitaal tekenwerk; dit betreft zowel het uiterlijk als de benaming van objecten. De NLCS maakt onderdeel uit van het BIM-Loket.

Toelichting IMBOR

IMBOR staat voor InformatieModel Beheer Openbare Ruimte. Dit is een landelijke standaard voor het beheer van de openbare omgeving, opgesteld door de CROW.

 

Toelichting BIM

BIM staat voor Bouwwerk InformatieModel. Ofwel een digitale representatie van het te realiseren werk. Dit model is opgebouwd uit objecten met een geometrie (al dan niet 3D), waar informatie aan is gekoppeld. Voor een optimale uitwisselbaarheid is het belangrijk dat zowel de data als het informatiemodel op basis van open respectievelijk landelijke standaarden opgebouwd is. Wij spreken graag over Bouwwerk InformatieManagement omdat hierin ook het proces van informatie delen en overdragen door de procesketen heen tot uitdrukking komt.

Toelichting Pdok

PDOK staat voor Publieke Dienstverlening Op de Kaart. Dit is een platform voor het ontsluiten van geodatasets van Nederlandse overheden. Dit zijn actuele en betrouwbare gegevens voor zowel de publieke als private sector. PDOK stelt digitale geo-informatie als dataservices en bestanden beschikbaar.

 

 

WIJ GAAN DEZE UITDAGING GRAAG SAMEN MET U AAN!

Samen met u willen we graag de mogelijkheden bekijken voor wat betreft de inzet van het gebiedsportaal binnen uw project. Wij staan voor u klaar en denken graag met u mee! Wilt u meer informatie of een afspraak maken om eens van gedachten te wisselen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of neem direct telefonisch contact met ons op.

5 + 5 =