Natuurinclusiviteit

Je bent hier:

Een levendige en duurzame leefomgeving waar mens, natuur en zich thuis voelen, vinden wij enorm belangrijk. Onze focus ligt op biodiversiteit en stadsnatuur, onmisbaar voor een gezonde toekomstige leefomgeving. We helpen bij het opstellen van biodiversiteitsplannen die de diversiteit stimuleren en veerkrachtige natuur bouwen. We zetten onze tools en kennis in om een diverse en inspirerende leefomgeving te realiseren.

Biodiversiteit en stadsnatuur

Gebiedsmanagers zet zich in voor biodiversiteit en stadsnatuur, wat essentieel is voor een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Een goede balans zorgt voor waterzuivering, bestuiving van gewassen en een divers ecosysteem.

natuurpad-Gebiedsmanagers

“Hoe kunnen we samen bouwen aan een duurzame toekomst?”

Biodiversiteitsplannen

Om inzicht te krijgen in de kansen voor het versterken en behouden van biodiversiteit bij herinrichtingen of nieuwbouw, stellen wij biodiversiteitsplannen op. Hiervoor zetten wij een Ecoscan, Ecovisie en Ecoadvies in. Maar wat houdt dit nu precies in?

Een Ecoscan is een snelle scan van het gebied die inzicht geeft in de mogelijkheden voor biodiversiteit. In de Ecovisie worden deze mogelijkheden verder uitgewerkt en worden ontwerprichtingen voor biotopen geschetst, waarbij duidelijk wordt welke soorten kunnen worden ingezet. Als laatste volgt het Ecoadvies, waarin inrichtingsmaatregelen worden uitgewerkt en verwerkt in tekeningen. Gebiedsmanagers helpt jou bij het realiseren van een diverse en levendige leefomgeving met biodiversiteitsplannen.

Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling

Gebiedsmanagers brengt natuur en mens in balans bij een natuurinclusieve gebiedsontwikkeling. De juiste mix van natuur, mens en stad, waarbij biodiversiteit centraal staat. Dit draagt bij aan een betere gezondheid, recreatiemogelijkheden en schonere lucht. Daarnaast betekent dit ook voldoende voedselbronnen en geschikte plekken voor nesten en verblijfplaatsen. Op deze manier bouwen wij samen aan een groene omgeving.

Natuurvriendelijke Oevers

Natuurvriendelijke oevers bevorderen een gezond ecosysteem. Wij helpen jou bij het ontwerp en beheer van natuurvriendelijke oevers. Van verkenning en advies tot ontwerp, beheer en onderhoudsplanning, aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding. Dit biedt talloze voordelen voor de biodiversiteit en waterkwaliteit van de honderden kilometers watergangen die Nederland kent.

Leerdam-Natuur-vriendelijke-oever-Gebiedsmanagers

Waarom Natuurvriendelijke oevers zoveel waarde toevoegen

  • Ecologische waarde: Natuurvriendelijke oevers creëren een rijke en gevarieerde leefomgeving voor planten en dieren. Ze dragen bij aan de biodiversiteit en ondersteunen het ecosysteem van waterwegen.
  • Waterkwaliteit: Door de natuurlijke vegetatie en de geleidelijke overgang van land naar water wordt het water gezuiverd. Natuurlijke processen, zoals filtering en afbraak van vervuilende stoffen, verbeteren de waterkwaliteit.
  • Stabiliteit en erosiepreventie: De begroeiing van natuurvriendelijke oevers zorgt voor een stevige structuur en helpt erosie te voorkomen. Dit vermindert de kans op oeverafkalving en overstromingen.
  • Klimaatadaptatie: Natuurvriendelijke oevers spelen een rol bij klimaatadaptatie. Ze kunnen water tijdelijk vasthouden en bij hevige regenval overstromingen voorkomen.
  • Vermindering van waterplantengroei: Door de begroeiing op natuurvriendelijke oevers wordt de groei van ongewenste waterplanten geremd.
  • Versterking van de oeverzone: Natuurvriendelijke oevers verstevigen de oevers en verminderen de noodzaak van kunstmatige oeverbescherming.
  • Duurzaam waterbeheer: Natuurvriendelijke oevers passen in duurzaam waterbeheer en dragen bij aan een toekomstbestendig watersysteem.

Klimaatadaptief ontwerpen

Op zoek naar slimme oplossingen voor klimaatadaptatie in herinrichting en nieuwbouwprojecten?

Maassluis-Kwartellaan-diepte-infiltratie-Gebiedsmanagers

Waterberging

Met onze innovatieve diepte-infiltratie dragen wij bij aan duurzaam waterbeheer. Benieuwd naar de voordelen?

Riool-vervanging

Rioleringsplannen

Hoe wordt er in een plangebied ruimte gereserveerd voor water, zoals infiltratie en berging?

Waterhuishoudkundigplan

Waterhuishoudkundig plan

Wat houdt een goed watersysteem in dat rekening houdt met klimaatverandering en ecologie voor betere waterkwaliteit?