Biodiversiteit en stadsnatuur

Je bent hier:

Hoe creëren we een groene gezonde leefomgeving? Die weerbaar is tegen weersextremen zoals hevige neerslag en hitte, die bijdraagt aan de ecologie van de stad en waar bewoners zich thuis voelen? Dat zijn vragen waar Gebiedsmanagers zich graag mee bezighoudt.   

We zien hierin een grote opgave, immers is de biodiversiteit afgelopen decennia wereldwijd flink achteruitgegaan. Ook in Nederland is deze afname duidelijk merkbaar, met een sterke achteruitgang van de oorspronkelijke soorten. De wijze waarop we ons land zijn gaan inrichten en beheren speelt hierin een grote rol. Natuurlijke kronkelige waterlopen zijn rechtgetrokken en oevers voorzien van beschoeiing. Steden en industriegebieden groeiden ten koste van de groene natuurlijke leefomgeving en werden ingepland met veelal uitheemse of gecultiveerde beplanting, met beperkte ecologische waarde. Op het platteland veranderde er, onder andere met de ruilverkaveling, veel en ook gingen kruidenrijke graslanden verloren.  

Gelukkig is de ommekeer ingezet; rechte beschoeide waterlopen worden steeds vaker weer natuurlijk ingericht, rivieren en beken krijgen steeds meer de ruimte om buiten de oevers te treden en het besef om steden te vergroenen neemt toe. Om deze vergroeningsopgave uit te voeren worden natuurinclusieve woonwijken ontwikkeld en groennormen toegepast om het groenareaal te vergroten.   

Deze verandering is niet alleen positief, maar zeker ook noodzakelijk. Een natuurlijke inrichting is weerbaarder tegen de huidige extreme weersomstandigheden. Bovendien zorgt een gezond natuurlijk systeem voor het beheersen van plagen, bestuiving, CO2 opname, productie van zuurstof, het zuiveren van water, etc. Gebiedsmanagers draagt graag haar steentje bij aan deze ommekeer! 

Onze visie

Bij Gebiedsmanagers zijn we overtuigd van het belang van een NatuurRijke leefomgeving, waarin mensen, natuur, sociale en economische belangen samenkomen. Volhoudbaarheid vormt hierbij het kernprincipe. ‘Volhoubaar’ – het Zuid-Afrikaanse woord voor duurzaam – geeft exact aan waar wij voor staan bij een duurzame NatuurRijke leefomgeving: we streven ernaar om ons werk, onze samenleving en onze planeet op een manier behandelen die goed vol te houden is. 

Onze medewerkers staan dagelijks midden in de leefomgeving en zijn actief betrokken bij het creëren van een NatuurRijke omgeving. We transformeren onze steden en platteland naar een aantrekkelijke leefomgeving voor planten, dieren en mensen. Hierdoor bevorderen we de groei van inheemse plantensoorten, faciliteren de voortplanting van dieren en zorgen voor voldoende voedsel en schuilplaatsen. Door de natuur als onze gids te nemen bij het ontwerpen, bouwen we aan een volhoudbare leefomgeving. Dit doen we niet alleen om de natuur weer een plek te geven maar ook vanwege de vele voordelen die de natuur ons biedt. We noemen dit ecosysteemdiensten. De voordelen zijn talrijk en dragen bij aan een veerkrachtige en weerbestendige leefomgeving. 

  • Bevorderen sociale cohesie  
  • Bevorderen geluk en gezondheid 
  • Verminderen stress  
  • Creëren recreatieve waarde 
  • Verhogen vastgoedwaarde 
  • Verhogen maatschappelijke waarde 

Onze diensten

We zetten onze expertise in om de biodiversiteit in onze leefomgeving te versterken door stadsnatuur te ontwikkelen, waardoor er een volhoudbare NatuurRijke leefomgeving ontstaat. Dit doen we door het leveren van verschillende diensten.  

Natuurinclusief ontwikkelen

Bij nieuwbouwontwikkelingen en herinrichtingen zetten we onze kennis in om geschikte biotopen en habitats te creëren voor doelsoorten. Dit kunnen maatregelen zijn in zowel het openbaar als op privaat terrein, zoals het creëren van nestgelegenheid in gebouwen. Bij natuurinclusief ontwikkelen streven we ernaar om in een vroeg stadium betrokken te zijn, zodat we gezamenlijk de ecologische uitgangspunten en ambities kunnen bepalen. Hiermee voorkomen we dat het ontwerp in een later stadium moet worden aangepast, om de ecologische maatregelen in een te late fase te integreren in het ontwerp.   

Een belangrijk onderdeel in het creëren van stadsnatuur is het aanplanten van geschikte beplanting.  We zetten onze expertise in om adviesdiensten te leveren over passende beplanting om zo (stedelijk) groen ecologisch aantrekkelijk te maken.  

Nieuws-Gebiedsmanagers
Vlaardingen-Krabbeplas2-Gebiedsmanagers

Natuurlijke waterbergingen

Het versterken van de biodiversiteit kan hand in hand gaan met andere opgaven zoals klimaatadaptatie. Waterbergingen zijn zeer geschikt om ecologisch in te richten waarmee de biodiversiteit wordt versterkt. Oplossingen hierin zijn natuurlijke wadi’s, raingardens of greppels. De natuurlijke waterbergingen kenmerken zich door grote diversiteit aan beplanting. De diversiteit aan beplanting bovengronds zorgt ook ondergronds voor een diversiteit aan wortelstructuren. Hierdoor blijft de bodem beter waterdoorlatend. We zetten onze kennis graag in om advies en ontwerp diensten te leveren voor het realiseren van natuurlijke waterbergingen.  

Natuurvriendelijke oevers

Langs watergangen liggen veel kansen om de biodiversiteit te versterken door de oevers natuurvriendelijk in te richten. Hiervoor stellen wij kansenkaarten op die inzicht geven welke oevers zich goed lenen om te laten omvormen tot natuurvriendelijke oevers. Daarnaast zetten we ons in voor het ontwerp en de realisatie van natuurvriendelijke oevers. We kunnen in het complete traject ondersteunen, van advies, ontwerp en participatie tot aanbesteding en uitvoeringsbegeleidinng.

Biodiversiteitsplannen

Om meer inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden voor het versterken en behouden van biodiversiteit bij herinrichtingen, rioolvervanging of nieuwbouwprojecten, stellen wij biodiversiteitsplannen op. Hierbij maken wij gebruik van een Ecoscan, Ecovisie en/of Ecoadvies. Voor de uitwerking van deze (biodiversiteits)plannen werken wij nauw samen met de ecologen van GroenAdvies Amsterdam (GAA). 

Een Ecoscan is een snelle beoordeling van het gebied die duidelijkheid verschaft over de biodiversiteitsmogelijkheden. Met als resultaat een kansenkaart en beknopt advies die de basis vormen voor verdere ontwikkeling. De Ecovisie bouwt voort op deze scan en geeft een gedetailleerder beeld van de ecologische mogelijkheden. Hierbij worden ontwerprichtlijnen voor diverse habitats geschetst, inclusief geschikte soorten om te bevorderen. Tot slot, het Ecoadvies, waarin concrete inrichtingsmaatregelen worden uitgewerkt en geïntegreerd in tekeningen. 

Klik hier voor de brochure van de Ecoscan.

De Ecoscan is een gezamenlijk product van de Groots Adviesgroep, bestaande uit Groenadvies Amsterdam, HB en Gebiedsmanagers.

Wilgenrijk-arena-Gebiedsmanagers

Klimaatadaptief ontwerpen

Op zoek naar slimme oplossingen voor klimaatadaptatie in herinrichting en nieuwbouwprojecten?

Maassluis-Kwartellaan-diepte-infiltratie-Gebiedsmanagers

Waterberging

Met onze innovatieve diepte-infiltratie dragen wij bij aan duurzaam waterbeheer. Benieuwd naar de voordelen?

Riool-vervanging

Rioleringsplannen

Hoe wordt er in een plangebied ruimte gereserveerd voor water, zoals infiltratie en berging?

Waterhuishoudkundigplan

Waterhuishoudkundig plan

Wat houdt een goed watersysteem in dat rekening houdt met klimaatverandering en ecologie voor betere waterkwaliteit?