Transformatie 'Achter de Pijp' - Een nieuwe visie voor wijk West

Je bent hier:

In de Leerdamse wijk “Achter de Pijp”, een kenmerkende jaren ’50 (arbeiders)wijk, heeft een omvangrijke transformatie plaatsgevonden. Ongeveer 150 woningen zijn gesloopt (ca. 1/3 van de wijk) en er is nieuwbouw gerealiseerd door de corporatie Kleurrijk Wonen. De openbare ruimte is vernieuwd in de gehele wijk en aangepast aan de hedendaagse eisen voor een klimaatadaptieve, levensbestendige buitenruimte. Dit project, geleid door Gebiedsmanagers, richtte zich op het klimaatbestendig maken van de wijk en het vergroten van burgerbetrokkenheid. De wijkvernieuwing omvatte de vervanging van infrastructuur zoals bestrating, riolering, groenvoorzieningen en de aanpak van grondwateroverlast. Het project bundelde deze activiteiten om de leefbaarheid en sociale cohesie te verhogen​​.

Het project ‘Achter de Pijp’ was een multidisciplinaire inspanning, gericht op het verbeteren van zowel de fysieke als sociale structuur van de wijk. Kernaspecten van het project waren de vervanging van de bestaande infrastructuur, inclusief riolering en openbare voorzieningen, en de bouw van nieuwe woningen. Deze aanpak werd gecombineerd met het actief betrekken van bewoners en het aanpakken van sociaal-maatschappelijke kwesties. Het project was gericht op het creëren van een robuust rioolstelsel, het verbeteren van de leefbaarheid en het vergroten van het woon- en leefgenot van de bewoners​​.

De uitvoering van dit project heeft significante gevolgen gehad voor de wijk. Het leidde tot een verbeterde technische kwaliteit van de buitenruimte en een aanzienlijke verhoging van de leefbaarheid. Bewonersparticipatie speelde een centrale rol, waarbij het doel was om bewoners positief en tevreden terug te laten kijken op het project. Implementatie van het buurtplatform en actieve communicatie met betrokkenen waren essentieel voor het succes van dit project​​. De wijk moet een voorbeeld worden van hoe een historische setting kan evolueren naar een moderne, duurzame leefomgeving.

Gebiedsmanagers heeft het project “Achter de Pijp” begeleid waarbij een innovatieve en gemeenschapsgerichte aanpak centraal stond. Op basis van een Best Value Aanbesteding is een opdrachtnemer geselecteerd, die verantwoordelijk durde te nemen voor een vlotte, technisch kundige realisatie maar ook oog had voor de bewonersparticipatie en afstemming met de corporatie.

Het team werkte nauw samen met de bewoners, waardoor hun inbreng een sleutelrol speelde in de vaststelling van het definitief ontwerp. Deze aanpak benadrukte het belang van burgerparticipatie en zorgde voor een project dat niet alleen technisch, maar ook sociaal duurzaam is. Het resultaat is een vernieuwde wijk die zowel de historische waarde respecteert als de hedendaagse eisen vervult.

Gebiedsmanagers heeft zowel het civiele projectmanagement opgepakt en is daarmee verantwoordelijk geweest voor het schrijven van het projectplan, het initiëren van de omgevingsscan met alle onderzoeken maar ook het ambtelijk advies voorgelegd aan de raad. Gedurende het project zijn risico’s gemonitord en zijn zowel de wethouder als de raad periodiek geïnformeerd over de voorgang van het project. De samenwerking met gemeentelijk projectleider en wijkambassadeur is vlekkeloos verlopen.

Het project “Achter de Pijp” in Leerdam is een baanbrekend initiatief geweest dat een fysieke en sociale transformatie van de wijk heeft gerealiseerd. Het combineerde infrastructuurverbeteringen met actieve bewonersbetrokkenheid, resulterend in een vernieuwde, leefbare omgeving. Dit project toont de kracht van een geïntegreerde aanpak in stedelijke vernieuwing, waarbij zowel de hedendaagse behoeften als de historische essentie van de wijk worden gerespecteerd. De herontwikkeling van “Achter de Pijp” zet een nieuwe standaard voor hoe een wijk kan evolueren tot een moderne, duurzame gemeenschap, terwijl haar unieke karakter behouden blijft.

Zoek je een partner om jouw visie op stedelijke vernieuwing te realiseren? Of wil je meer weten over het project ‘Achter de Pijp’ en ben je nieuwsgierig hoe deze aanpak ook in jouw wijk toegepast kan worden? Ontdek de mogelijkheden met Gebiedsmanagers. Wij brengen expertise in duurzame stadsontwikkeling, zoals je terugziet in onze projecten, waaronder “Achter de Pijp” in Leerdam. Neem contact met ons op voor meer informatie of een gedetailleerde presentatie van onze aanpak.

Locatie

Maassluis

Opdrachtgever

Gemeente Vijfheerenlanden

Projectnaam

Achter de Pijp

Leerdam-achter-de-pijp-Gebiedsmanagers

Op het paneel met planten hebben bewoners aangekruist welke beplanting zij graag terug zagen

Leerdam-achter-de-pijp-Gebiedsmanagers2

Overzicht beplanting

Leerdam-achter-de-pijp-Gebiedsmanagers3

Het uiteindelijke ontwerp zoals bewoners het graag zien.